Google+

Learning Chinese for Airlines

Chinese For Cabin Crew

Vocabulary
English                            Chinese
Airport                             jī chăng 机场
Airplane                           fēi jī 飞机
Flight                               háng bān 航班
Ticket                              fēi jī piào 飞机票
Pilot                                 fēi xíng yuán 飞行员
Flight attendant                fēi xíng fú wù yuán 飞行服务员
Flight number                   háng bān háo 航班号
Boarding gate                  dēng jī mén 登机门
Boarding pass                  dēng jī pái 登机牌
Passport                          hù zhào 护照
Carry-on bag                   suí shēn xíng li 随身行李
Suitcase                          shŏu tí xiāng 手提箱
Baggage                          xíng li 行李

 https://www.youtube.com/watch?v=M8-4u85LsFs&list=LLic5M7m6IAVMAIXfkHkxGoQ&index=13

 

Intensive Chinese For Cabin Crew

 

หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับแอร์-สจ๊วต

 

  

  

   

  

ติดต่อเรียนภาษาจีนกับ ติวเตอร์ไฮ้ TEL: 083-549-4445 / 089-126-5695

Visitors: 122,422