Google+

Home 首页

HSK  เปลี่ยนการวัดระดับภาษาจีนใหม่เป็น 9 ระดับ

เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการสอบ HSK ระบบใหม่  "คลิกที่นี่" 

1) มีประสิทธิภาพในการเรียนมากกว่า เนื่องจากเป็นการเรียนแบบส่วนตัว (Private) ผู้สอนสามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด ผู้เรียนสามารถซักถามได้ตลอดเมื่อไม่เข้าใจ

2) ผู้เรียนได้ความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างตรงจุด เนื่องจากหลักสูตรถูกออกแบบเฉพาะสำหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล

 3) มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลา เรียนเองได้ หากมีเหตุจำเป็นสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน/เวลาล่วงหน้าที่ผู้สอนได้ตามความเหมาะสม

4) ได้ผู้สอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน และให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนก่อนที่จะตัดสินใจเรียน

 

  

 ภาษาจีนกลางหลักสูตรเร่งรัด "Short-Term Spoken Chinese" สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีนกลาง

     ภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัดนี้ สอนโดย "ติวเตอร์ไฮ้" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพด้วยหลักสูตรเร่งรัด โดยเนื้อหาของหลักสูตรผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เป็นการเริ่มเรียนภาษาจีนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเรียนอย่างมีเป้าหมาย "เน้นการพูดและการสนทนา" เป็นหลัก ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

     ซึ่งหลังจากจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถพูด-ฟังภาษาจีนเบื้องต้นได้จริง จึงนับได้ว่าการสอนภาษาจีนหลักสูตรเร่งรัดของติวเตอร์ ไฮ้ นี้ จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาษาจีนได้อย่างถ่องแท้เป็นขั้นตอน และสามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดในระดับสูงเป็นลำดับต่อไป

     เนื้อหาประกอบด้วย 1) พินอิน 2) ตัวเลข 3) การแนะนำตัว 4) การซื้อขายสินค้า 5) การสั่งอาหาร 6) การแลกเปลี่ยนเงิน 7) การถามสถานที่และบอกทิศทาง 8) การบอกวันเวลา 9) การท่องเที่ยว 10) การนัดหมาย และประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันต่างๆ ซึ่งเหมาะผู้เริ่มต้นศึกษาภาษาจีน ผู้ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน นักศึกษาฝึกงาน นักธุรกิจ นักท่องเที่ยวที่ต้องการนำภาษาไปใช้ในประเทศจีน   

     ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
     https://www.facebook.com/EasyThaiChinese/
     TEL: 0835494445 / 0891265695
 

 

         เรียนเน้นสนทนาเพื่อความคุ้นเคยและฝึกให้พูดได้จริง...และอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัยเพื่อการจดจำบทเรียนที่ดีกว่า เพราะการพูดและการสนทนาภาษาจีนให้ได้ก่อนนั้นถือว่าจำเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ  และสามารถพัฒนาไปสู่ทักษะต่อๆไปได้

อัพเดทตารางเรียนสำหรับคอร์สเรียนภาษาจีนกลุ่มเล็ก **ราคาสุดคุ้ม** 

 

หลักสูตรสนทนาภาษาจีน 301 ประโยค  (สำหรับนักเรียนที่มีภาษาจีนขั้นพื้นฐาน)

เอกลักษณ์

เป็นหลักสูตรที่แต่งขึ้นเพื่อการเรียนภาษาจีนพื้นฐานของชาวต่างชาติที่อยากฝึกสนทนาด้วยภาษาจีน แบบเรียนชุดนี้ประกอบด้วย 40 บท ในแต่ละบทประกอบไปด้วย 6 ส่วนดังนี้ คือ รูปประโยค บทสนทนา การแทนที่และขยายคำคำศัพท์ใหม่ ไวยากรณ์และแบบฝึกหัด ในเนื้อหาประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆเกือบ 30 สถานการณ์ เช่น การทักทาย การทำความรู้จัก การสอบถามวันเกิด วันที่และเวลา ครอบครัว ที่อยู่ และที่ทำการไปรษณีย์ ความต้องการที่เกี่ยวกับซื้อของ แลกเงิน ถ่ายรูป การต้อนรับ การแสดงความดีใจหรือเสียใจ การเปรียบเทียบ การท่องเที่ยว และ การขนส่งฯ

หลักสูตรจัดโดย     Beijing Language and Culture University

การแนะนำหลักสูตรสนทนาภาษาจีน 301 ประโยค :

           << สนทนาภาษาจีน 301 ประโยค 汉语会话301句>> เป็นแบบเรียนฉบับเร่งรัดที่แต่งขึ้นเพื่อการเรียนภาษาจีนพื้นฐานของชาวต่างชาติ

             แบบเรียนชุดนี้ประกอบด้วย 40 บท นอกจากนี้ยังมีบททบทวนอีก 8 บท ในเนื้อหา 40 บทประกอบด้วยรูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆเกือบ 30 สถานการณ์ เช่น “การทักทาย” “การทำความรู้จัก” เป็นต้น คำศัพท์ประมาณ 800 คำ รวมทั้งไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน ในแต่ละบทประกอบไปด้วย 6 ส่วนดังนี้ คือ รูปประโยค บทสนทนา การแทนที่และขยายคำคำศัพท์ใหม่ ไวยากรณ์และแบบฝึกหัด

           แบบเรียนชุดนี้เน้นที่จะให้ผู้เรียนภาษาจีนพื้นฐานสามารถใช้ภาษาจีนในการสนทนาตามสถานการณ์จริงได้ ในการแต่งตำราผู้แต่งจะเน้นการผสมผสานระหว่างสถานการณ์การสนทนาจริงและโครงสร้างไวยากรณ์เข้าด้วยกัน โดยการนำเอาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้บ่อยๆแสดงผ่านบทสนทนาต่างๆเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจในแบบเรียนชุดนี้และภายใต้พื้นฐานนี้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการแทนที่และขยายคำเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายคือผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนพื้นฐานสนทนากับคนจีนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนภาษาจีนต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     คลิ้กที่นี่!!!   

 

 

 

หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ติวกลุ่มเล็ก 6 คน**)

คอร์สละ 24 ชั่วโมง  ราคา 4,500 บาท  เริ่มกันยายน 2563 นี้

กลุ่มที่ 1 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน เรียนช่วงเย็น ทุกวันอังคาร  และ วันพฤหัสบดี  

เวลา 18:00 – 20:00 น.(ครั้งละ 2 ชม. เรียน 12 ครั้ง) (สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน หรือมีพื้นฐานน้อยมาก) 

 

- สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน และ มีพื้นฐานบ้างเล็กน้อย

 

- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนหรือเตรียมความพร้อมภาษาจีนในระดับพื้นฐานให้พร้อมก่อนใช้งาน

- เหมาะสำหรับคนที่สะดวกเรียนหลังเวลาทำงานหรือหลังเลิกเรียนช่วงเย็นๆวันธรรมดา

 

กลุ่มที่ 2  การสนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน เรียนทุกวันเสาร์   

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09:00 – 12:00 น. (ครั้งละ 3 ชม.  เรียน 8 ครั้ง) (สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน หรือมีพื้นฐานน้อยมาก) 

 

- สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน และ มีพื้นฐานบ้างเล็กน้อย

 

- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนหรือเตรียมความพร้อมภาษาจีนในระดับพื้นฐานให้พร้อมก่อนใช้งาน

 

- เหมาะสำหรับคนที่สะดวกเรียนในวันหยุดช่วงบ่าย ๆ ทุกวันเสาร์

 

 กลุ่มที่ 3 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารระดับกลาง เรียนเฉพาะวันเสาร์   

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 13:00 – 16:00 น. (ครั้งละ 3 ชม. เรียน 8 ครั้ง) (เหมาะสำหรับคนมีพื้นฐานแล้ว)  

 

- สำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้างแล้วเล็กน้อย (HSK 3-4)

 

- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนหรือเตรียมความพร้อมภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น  และต้องการพัฒนาทักษะการพูดให้มากขึ้น

 

- เหมาะสำหรับคนที่สะดวกเรียนวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆ

กลุ่มที่ 4 การสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  (สำหรับคนไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานบ้างแล้ว)

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 16:00-19:00 น. (ครั้งละ 3 ชม. เรียน 8 ครั้ง)

กลุ่มที่ 5 การสนทนาภาษจีนเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าจากประเทศจีน (สำหรับคนไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานบ้างแล้ว)

เวลาทุกวันอาทิตย์ เวลา 16:00 - 19:00 น. (ครั้งละ 3 ชม. เรียน 8 ครั้ง) 

 ** เรียนกลุ่มเล็กเรียนขั้นต่ำอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป จึงจะสามารถเปิดชั้นเรียนได้**

สถานที่เรียน :  บ้านติวภาษาจีน “ติวเตอร์ไฮ้” Chinese Language’s Home by Tutor Hai 

 79/151 หมู่บ้านเดอะคอนเนค (ทางด่วนวัชรพล) ถ.เพิ่มสิน  แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ

 GPS: https://goo.gl/maps/T4WUjt71oJw 

     และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอร์สที่หลายๆคนสอบถามมาอยู่เรื่อยๆครับ คอร์ส "Chinese For Cabin Crew" สำหรับน้องน้องที่มีพื้นฐานภาษาจีนน้อย หรือไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย สุดคุ้ม ในราคาพิเศษและเพิ่มระยะเวลาการเรียนให้น้องๆได้ปรับพื้นฐานไปพร้อมๆกัน หลักสูตร 30 ชั่วโมง  เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ นะครับ ติวเตอร์ไฮ้สอนเอง รับประกันคุณภาพ!!!
สอบถามเพิ่มเติม 
Line TutorHai: hai_harvard

FB Chinese For Cabin Crew : https://www.facebook.com/ChineseForServiceIndustries/ 

หรือติดตามได้ที่บล๊อก:   https://chinese-for-cabin-crew.blogspot.com/    

โทรศัพท์ : 089-126-5695, 083-549-4445

 

          คอร์สภาษาจีนขั้นพื้นฐาน  น้องๆที่ยังคงสนใจเรียนคอร์สต่อเนื่อง หรือคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วนิดหน่อย อยากจะลงเรียนภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน หรือน้องที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อน สามารถขอเรียนปรับพื้นฐานได้ฟรี 2 ชั่วโมงครับ


“ถ้าอยากทำการค้าขายกับคนจีน คุณจะต้องพูดภาษาจีนให้เป็น”

          ถ้าเราพูดสื่อสารภาษาจีนได้จะยิ่งทำให้เราได้เปรียบกว่าผู้อื่น ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนจีน เพื่อทำการค้า ทำธุรกิจได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของคนจีนที่สามารถนำมาปรับใช้ได้อีกด้วย

          ภาษาจีนจึงนับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนจีน เพื่อให้การติดต่อธุรกิจดำเนินไปด้วยความราบรื่น

          การเรียนภาษาจีนกับเรา จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่มีเวลาจำกัด เพราะสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตรงกับความต้องการ จึงเป็นคอร์สที่พลาดไม่ได้เลยหากคุณ ต้องการพูดสื่อสารภาษาจีน เพื่อทำการค้าและทำธุรกิจกับคนจีน

เนื้อหาหลักของคอร์ส

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าขายกับคนจีน

- ฝึกอ่านออกเสียงภาษาจีนไปพร้อมๆกับเจ้าของภาษา

- เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในการค้าขายกับคนจีน

- ฝึกสนทนา (โดยสถานการณ์จำลองประโยค)

- ฝึกแปลภาษาจีนเป็นประโยค

- มีการฝึกทำแบบฝึกหัดในทุกเรื่องที่เรียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

สามารถพูดคุยกับคนจีนเพื่อเจรจาทางการค้าได้

ใครควรเรียนคอร์สนี้

- ผู้ที่ต้องการฝึกพูดภาษาจีนเพื่อค้าขายกับคนจีน

- ผู้ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการขายกับคนจีน (นำเข้า – ส่งออก)

- ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีน

  

 

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุคแฟนเพจ "ภาษาจีนธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ " 

 https://www.facebook.com/ChineseForServiceIndustries/  

สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดของทุกหลักสูตรได้ที่ภาพด้านล่างนี้เลย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line@ : @thaiskyprojects

หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 089-126-5695, 089-549-4445 ติวเตอร์พี่ไฮ้นะครับ

  เรียนภาษาจีนกับติวเตอร์ไฮ้ สายไหม บางเขน สุขาภิบาล 5 วัชรพล รามอินทรา  

https://www.facebook.com/TutorHaiChinese/

HOT DEAL!!! สำหรับหลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐานทั่วไป 

เรียนรู้ครบ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

หลักสูตรภาษาจีนขั้นพื้นฐานแบบเร่งรัด  เน้นทักษะการฟัง การพูด  ภายในระยะเวลาที่จำกัด  อัดเต็มด้วยเนื้อหาที่ต้องใช้จริงอย่างเข้มข้น

 

Easy Thai Chinese  สามารถออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ที่รวดเร็ว...ได้ผลจริง เพียงระบุวัตถุประสงค์ในการเรียนและจำนวนชั่วโมงเรียนที่ต้องการ เลือกเวลาและสถานที่ที่ต้องการเรียนได้ จัดเต็ม  คุ้มค่า คุ้มเวลา...

 •       เลือกหลักสูตรเรียนภาษาจีนทุกระดับที่เหมาะสมและตามความต้องการได้อย่างอิสระเด็กเล็ก - ประถม - มัธยม - ผู้ใหญ่
 •      เรียนภาษาจีนทุกระดับ พื้นฐาน ต้น กลาง สูง หรือ เน้นเฉพาะสนทนาภาษาจีน
 •      ภาษาจีนเพื่อธุรกิจหรือเฉพาะด้านสายอาชีพหรืออุตสาหกรรมต่างๆ, ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก, การท่องเที่ยว-การโรงแรม
 •      เตรียมตัวสัมภาษณ์งาน-สมัครงานที่ต้องใช้ภาษาจีน  
 •      เตรียมตัวก่อนไปทำงานหรือใช้ชีวิตที่ประเทศจีนหรือไต้หวันที่ต้องใช้ภาษาจีน  
 •      เรียนภาษาจีนเน้นเตรียมตัวก่อนไปเรียนต่อเมืองจีนทุกระดับ
 •      ติวเพิ่มเกรดภาษาจีน
 •      เตรียมสอบับ;วัดระดับภาษาจีน, PAT7.4, HSK, YCT

 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเฟสบุคแฟนเพจ :

 https://www.facebook.com/EasyThaiChinese/

มาเตรียมภาษาจีนก่อนไปเรียนต่อที่จีนกันเถอะ!!!  

Preparing Chinese Before Study in China

      ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งในจีน เปิดหลักสูตรปริญญาแบบอินเตอร์-ภาษาอังกฤษ หลักสูตรอินเตอร์ของทุกมหาวิทยาลัย จะบรรจุ วิชาภาษาจีน เพื่อให้เรามีความรู้ทางภาษาจีน เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันในเมืองจีนได้ และถ้าหากไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือคะแนนทดสอบระดับภาษาจีน (HSK) ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ HSK4 สำหรับปริญญาตรี สามารถเรียนคอร์สภาษาจีน เพื่อปรับภาษาจีนของเราก่อนที่จะเริ่มเรียนได้ ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะว่าที่นี่คือเมืองจีน อยู่เมืองจีนภาษาจีนสำคัญที่สุด 

คอร์สแนะนำเพิ่มเติม

 •           คอร์สสนทนาภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Chinese For Cabin Crew)
 •           คอร์สสัมภาษณ์งานภาษาจีน
 •           คอร์สสนทนาภาษาจีนสำหรับธุรกิจนวดแผนไทย-สปา
 •           คอร์สสนทนาภาษาจีนสำหรับธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร
 •           คอร์สเตรียมสอบ HSK

          เพียงระบุจำนวนชั่วโมงและเป้าหมายของการเรียน Easy Thai Chinese  ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนตามจุดประสงค์ของผู้เรียน พร้อมติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรเฉพาะ รวมถึงมีเอกสารเรียนเสริมสำหรับบางหลักสูตรอีกด้วยผู้เรียนสามารถเลือกใช้แบบเรียนของทางสถาบัน หรือเลือกใช้แบบเรียนที่ต้องการของผู้เรียน

          เลือกวัน/เวลา สถานที่ที่สะดวกเรียน (ใน/นอก สถาบันฯ) ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนเองได้ตามความสะดวก เพียงแจ้งวันเวลาสถานที่ที่ต้องการเรียน Easy Thai Chinese  จะจัดส่งเหล่าซือที่มีความเหมาะสมกับคลาสของผู้เรียนไปตามตารางเวลานั้นๆ สามารถแจ้งขอปรับเปลี่ยนเวลาเรียน หรือ ยกเลิกเวลาเรียนได้ในกรณีที่ติดธุระ (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)

          แจ้งจำนวนผู้เรียนในแต่ละคลาสสามารถระบุความต้องการในการเรียนได้ เดี่ยว/กลุ่มย่อย  

มาเรียนเองไม่สะดวกจะเรียนออนไลน์ผ่าน Vedio Call ในแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับ

 

 เรียนภาษาจีนกับติวเตอร์ไฮ้ สายไหม บางเขน สุขาภิบาล 5 วัชรพล รามอินทรา  https://www.facebook.com/TutorHaiChinese/

 

 

 

คอร์สใหม่เดือนตุลาคม 2019 !!!

     - หลักสูตรสนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัด - ระยะสั้น

     - หลักสูตรสนทนาภาษาจีนสำหรับแอร์ - สจ๊วต (Intensive Chinese For Cabin Crew)

     - หลักสูตรสนทนาภาษาจีนสำหรับการสัมภาษณ์งาน (Job Interview in Chinese)

     - หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

 

เรียนภาษาจีนกับติวเตอร์ไฮ้

 

เรียนภาษาจีนที่  Easy Thai Chinese ภายใต้หลักสูตรของสถาบันเตรียมความพร้อมของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน "SKY PROJECT"

 

หลักสูตรสนทนาสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Spoken Chinese For Cabin Crew)

Fallow Sky Project's Facebook: www.facebook.com/thaiskyproject

 

Basic Thai Course for Foreigner ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

为中国人学泰语 / 在曼谷学泰语  Click!!!

泰易行7月4日再开泰语班 火热报名中!!!!

泰易行语言学院

大家好,“泰易行”将于7月4日 17:00-20:00再开新班,火热报名中!

新班课程:基础泰语(适合零基础学员)

上课时间:每周六-周日的17:00-20:00上课

上课地点:SaPhanKhuai 轻轨车站 第一出口,Thai Sky Projects 培训学院, 第三楼.

咨询微信:

咨询电话:083-549-4445 巫老师 (泰国人) 094-550-3396 高老师(中国人)

学 费:12,000泰铢/60 个小时(包学会)

授课方式:“听说读写”同步进行

其 他:如果中途有间断,可以保留课程,待下次返校再继续上课。

 

Click!!!

 

Basic Thai for Chinese 

Click!!!

Our Classroom

  

 

 *******************************

สนใจติดต่อสอบถาม☎️ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาจีนกลาง/ ตารางเรียน/ และรายละเอียดเนื้อหาการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ติวเตอร์ไฮ้ผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

Line

#1 โดย: Hai Harvard Wu [IP: 27.145.175.xxx]
เมื่อ: 2016-07-20 18:01:29
มาเรียนภาษาจีนที่ Sky Project - Cabin Crew & Language Academy นะครับ สถาบันอยู่ติดกับรถไฟฟ้า BTS สะพานควาย การเดินทางสะดวก และมีคอร์สมากมายให้เลือกครับ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.easythaichinese.com และ http://www.thaiskyprojects.com

สอนภาษาจีนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม ตามบ้านหรือที่ทำงาน โดย “ติวเตอร์ไฮ้” โทร. 0835494445

หลักสูตรพื้นฐานภาษาจีน

เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน ซึ่งใช้เนื้อหาที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน การเรียนต่อและใช้ในชีวิตประจำวัน สอนตั้งแต่การสะกดคำ Pinyin ให้เรียนรู้คำศัพท์และตัวหนังสือจีน ไวยากรณ์โครงสร้างประโยค สนทนาเรื่องใกล้ตัว จนถึงการอ่าน เขียนประโยคและการแต่งเรียงความ นอกจากนี้แล้ว ยังให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์ของตัวหนังสือจีน เริ่มจากง่ายไปยาก ตั้งแต่ลำดับการเขียนส่วนประกอบตัวหนังสือที่มีส่วนประกอบส่วนเดียวจนถึงตัวหนังสือที่มีส่วนประกอบหลายส่วน


ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในระดับดังต่อไปนี้

ระดับต้น
สอนตั้งแต่การสะกดคำ Pinyin รู้จักประโยคพื้นฐาน เรียนรู้ไวยากรณ์ง่าย ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่บทที่หนึ่งจะสอนวิธีการออกเสียงพร้อม ๆ กับประโยคที่สามารถนำไปใช้งานควบคู่กันไป

ระดับกลาง
สอนภาษาจีนในขอบเขตที่กว้างและลึกขึ้น ทั้งเกี่ยวกับรูปประโยค ไวยากรณ์ คำศัพท์และคำวลีต่าง ๆ ฝึกสร้างประโยคในโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ

ระดับสูง
เรียนรู้ไวยากรณ์และคำวลีระดับสูง เน้นเรื่องประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อน เรียนรู้การแต่งเรียงความ

* ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในระดับที่ตรงกับความรู้ด้านภาษาจีนของผู้เรียนได้

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

เป็นหลักสูตรภาษาจีนที่ผ่านการปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ เน้นให้เรียนสนุกและเข้าใจง่าย เป็นการปูพื้นฐานภาษาจีนให้กับเด็ก ให้เรียนรู้การพูดภาษาจีนควบคู่กับการอ่าน เขียน สะกดเสียง Pinyin และสนทนาเรื่องใกล้ตัว จนถึงการอ่าน เขียนประโยคและเรียงความสั้นได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้แล้ว ยังมีการสอนคำศัพท์ในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหนังสือเรียน ผ่านการเล่นเกมส์หรือเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้จำง่ายและให้เด็กออกเสียงภาษาจีนอย่างถูกต้อง มีการเล่านิทานจีนที่ให้คติสอนใจและเสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน

ภาษาจีนภาษาที่สามโอกาสดีดี!! สำหรับนางฟ้า

หนุ่ม-สาวที่ฝันอยากเป็นแอร์-สจ๊วตทั้งหลาย : ตอนนี้ไม่ว่าใครๆก็พูดภาษาอังกฤษได้กันหมดแล้ว เมื่อก่อนการพูดภาษาอังกฤษได้ถือว่า สุดยอด!! โดดเด่นเหนือใคร แต่ยุคนี้สมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะ ภาษาอังกฤษภาษาเดียวไม่พอหรอกครับลองมาเพิ่มโอกาสให้กับตัวเอง ด้วยการเรียนภาษาจีนกันดีกว่า...ฝันอยากติดปีก!! เรียนภาษาจีน ภาษาที่ 3 มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับ


EasyThaiChinese เปิดคอร์สพิเศษ *ภาษาจีนสำหรับแอร์โฮสเตส-สจ๊วต (ทดลองเรียนฟรี) สอนโดยตรงจากอาจารย์จีนและไทย เน้นใช้งานได้จริง


*รับประกัน พูดได้ภายใน 3 เดือน สนใจติดต่อ ติวเตอร์ไฮ้ 083-549-4445/089-126-5695


www.easythaichinese.com
www.facebook.com/easythaichinese

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 122,422