Google+

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่  9 ระดับ (เริ่ม July 2021)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Chinese Tests)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน มี 3 ประเภท คือ HSK, YCT และ BCT ซึ่งทั้ง 3ประเภทนี้ ดำเนินการโดย HANBAN ของรัฐบาลจีน จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของประชากรทั่วโลก

                               

HSK (Hanyu Shuping Kaoshi) มุ่งวัดความรู้ภาษาจีนของผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา ในด้านการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ภาษาเชิงวิชาการ และ ภาษาที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ

 

YCT ( Youth Chinese Test) มุ่งวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยวัดความสามารถการใช้ภาษาในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวัน

 

BCT (Business Chinese Test) เป็นการสอบมาตรฐานสำหรับผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยมุ่งวัดความสามารถในการใช้ภาษาธุรกิจโดยเฉพาะ

 

 

 

HSK  เปลี่ยนการวัดระดับภาษาจีนใหม่เป็น 9 ระดับ

 

เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป

 

การเปลี่ยนวัดระดับภาษาจีน HSK ใหม่เป็น 3 ระดับ 9 เกรด (三等九级) 

แบ่งเป็น 3 ระดับ 

  1. ภาษาจีนระดับต้น (初级)
  2. ภาษาจีนระดับกลาง(中级)
  3. ภาษาจีนระดับสูง(高级) 

ซึ่งในแต่ระดับจะแบ่งออกย่อนอีกเป็น 3 ระดับ 

1. ภาษาจีนระดับต้น (初级) 

  • ภาษาจีนระดับต้น 1 (一级)คำศัพท์ 500 คำ อักษรจีน 300 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 48 รูป  269 เสียง
  • ภาษาจีนระดับต้น 2 (二级)คำศัพท์ 1,272 คำ อักษรจีน 600 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 129 รูป  468 เสียง
  • ภาษาจีนระดับต้น 3 (三级)คำศัพท์ 2,245 คำ อักษรจีน 900 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 210 รูป  608 เสียง

 

2. ภาษาจีนระดับกลาง(中级) 

  • ภาษาจีนระดับกลาง 4  (四级)คำศัพท์ 3,245 คำ อักษรจีน 1,200 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 286 รูป  724 เสียง
  • ภาษาจีนระดับกลาง 5  (五级)คำศัพท์ 4,316 คำ อักษรจีน 1,500 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 357 รูป  822 เสียง 
  • ภาษาจีนระดับกลาง 6 (六级)คำศัพท์ 5,456 คำ อักษรจีน 1,800 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 424 รูป  908 เสียง

 

3. ภาษาจีนระดับสูง(高级) 

  • ภาษาจีนระดับสูง 7 – 9  (七-九级)คำศัพท์ 11,092 คำ อักษรจีน 3,000 ตัวอักษร ไวยากรณ์ 572 รูป  1,110 เสียง

 

ถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยนระดับภาษาจีน HSK ใหม่จะค่อนข้างยากขึ้น ศัพท์และไวยากกรณ์เยอะขึ้นกว่าเดิม น้องๆที่เรียนภาษาจีนอยู่ก็อย่าเพิ่งท้อใจไปนะครับ เพียงแค่เราหมั่นฝึกฝน ขยันหมั่นเพรียร ต่อให้ยากแค่ไหน เราก็ผ่านพ้นไปได้ครับ และการสอบHSKคือใบเบิกทางต้นๆ ในการเรียนที่ประเทศจีนอีกด้วย ไม่ว่าจะสมัครเข้าเรียนมัธยมที่จีน  ม4 จำเป็นต้องHSK4 ขึ้นไป หรือการยื่นทุนเรียนจีนปริญญาตรี อย่างน้อยจำเป็นต้องมี HSK4-5 ขึ้น

 **************************** 

 

YCT (Youth Chinese Test) เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยวัดความสามารถการใช้ภาษาในชั้นเรียนและในชีวิตประจำวัน การสอบ YCT แยกออกเป็นสองชนิด คือ การสอบข้อเขียน และ การสอบปากเปล่า   การสอบข้อเขียนมี 4 ระดับ คือ YCT ระดับ 1 –YCT ระดับ 4 ส่วนการสอบปากเปล่ามี 2 ระดับขั้น คือ YCT-Speaking ขั้นต้น (Basic) และ YCT-Speaking ขั้นกลาง (Intermediate) ในการสอบปากเปล่านั้น จะสอบโดยใช้วิธีบันทึกเสียงของผู้เข้าสอบ โดยดำเนินการในห้องสอบ

                YCT ระดับ 1

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่เข้าใจคำศัพท์ สามารถใช้คำศัพท์นั้นในประโยคง่าย ๆ ได้ และ มีความรู้ขั้นพื้นฐานที่จะเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น

                YCT ระดับ 2

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่เข้าใจศัพท์และประโยคพื้นฐานในการสื่อสารเบื้องต้น

                YCT ระดับ 3

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่จะใช้สนทนาเรื่องที่ไม่ซับซ้อน เช่นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเป็นต้น มีความสามารถอยู่ในระดับสูงของการเริ่มเรียนภาษาจีนเบื้องต้น 

                YCT ระดับ 4

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับสื่อสารเรื่องราวในชีวิตประจำวันและเรื่องการเรียน หากผู้เข้าสอบ YCT ระดับ 4 เดินทางอยู่ในประเทศจีน ต้องสามารถใช้ภาษาสื่อสารเรื่องพื้นฐานทั่วไปได้

จำนวนข้อและเวลาที่ใช้สอบ ของการสอบ YCT ข้อเขียน ( YCT-Written Test Structure)

 

ระดับ

การสอบ

จำนวน

ข้อสอบ

ระยะเวลาสอบ

(นาที)

ระดับ 1

การฟัง/ การอ่าน

35

30

ระดับ 2

การฟัง/ การอ่าน

40

45

ระดับ 3

การฟัง/ การอ่าน

60

55

ระดับ 4

การฟัง/ การอ่าน/ การเขียน

80

80

 

จำนวนข้อและเวลาที่ใช้สอบ ของการสอบ YCT ปากเปล่า ( YCT-Speaking Test Structure)

 

ระดับ

การสอบ

จำนวน

ข้อสอบ

ระยะเวลาสอบ

(นาที)

ขั้นต้น (Basic)

ฟังและพูดตาม/ ฟังและตอบ/ ดูและพูด

25

17

ขั้นกลาง (Intermediate)

ฟังและพูดตาม/ ดูและพูด/ พูดเอง

14

19

 

BCT (Business Chinese Test) เป็นการสอบมาตรฐานสำหรับผู้ที่มิได้เป็นเจ้าของภาษา โดยมุ่งวัดความสามารถในการใช้ภาษาธุรกิจ การสอบ BCT แยกเป็น 2 ชนิด คือ BCT (Listening & Reading) และ BCT (Speaking & Writing) ผู้เข้าสอบจะเลือกสอบชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือ เลือกสอบทั้งสองชนิดก็ได้

 

                BCT ระดับ 1

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่ผู้เข้าสอบยังไม่สามารถใช้ภาษาจีนธุรกิจได้

                BCT ระดับ 2

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่ผู้เข้าสอบสามารถใช้ภาษาจีนธุรกิจได้ในระดับพื้นฐาน

                BCT ระดับ 3

                วัดความรู้ความสามารถการใช้ภาษาในระดับที่ผู้เข้าสอบสามารถใช้ภาษาจีนธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 

                ลักษณะของการสอบ BCT (BCT-Test Structure)

 

ประเภท

การสอบ

จำนวนข้อสอบ

ระยะเวลาสอบ

(นาที)

BCT (ฟัง/อ่าน)

การฟัง/ การอ่าน

100

100

BCT (พูด/เขียน)

การพูด/ การเขียน

4

50

 

ผลการสอบ

ผู้เข้าสอบทุกคนจะได้รับแจ้งผลการสอบ

 

ผลการสอบ HSK ได้รับการเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ผลการสอบเพื่อประกอบเป็นหลักฐานสมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน จะต้องเป็นผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบเท่านั้น

 

ผลการสอบ YCT ได้รับการเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในระยะยาวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผลการสอบ YCT สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการวัดและประเมินผลหลักสูตรจีนในสถานศึกษาชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้

ผลการสอบ BCT สำหรับผู้ผ่านระดับ 2 ขึ้นไปเท่านั้นจึงจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีอายุใช้งาน 2 ปี (นับจากวันสอบ)

 

 

 

 

 

 


Download HSK Vocabulary

#1 โดย: Ek [IP: 183.88.168.xxx]
เมื่อ: 2018-11-20 21:39:52
ค่าสอบเท่าไหร่
#2 โดย: itman [IP: 122.154.253.xxx]
เมื่อ: 2019-08-28 16:08:30
มีค่าใช้จ่าในการสอบไหมคะ
#3 โดย: นางสาว อริสรา พรมพินิจ ม.5/7 เลขที่24 [IP: 223.206.230.xxx]
เมื่อ: 2021-05-20 02:55:47
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน มี3ประเภท คือHSK YCT BCT
ซึ่งทั้ง3ประเภทนี้ดำเนินการโดย HANBANของรัฐบาลจีน HSKมุ่งวัดระดับความรู้ภาษาจีนของผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา
YCTมุ่งวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนของนักเรียนประถมและมัธยมตอนต้น
BCT เป็นการสอบมาตรฐานสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา
การวัดระดับภาษาภาษาจีนHSKใหม่
เป็น3ระดับ9เกรด แบ่งเป็น3ระดับ
1ภาษาจีนระดับต้น2ภาษาจีนระดับกลาง3ภาษาจีนระดับสูง
#4 โดย: นางสาวรัชณีกร พ่อสียา ม5/7 เลขที่ 7 [IP: 125.26.176.xxx]
เมื่อ: 2021-05-20 03:11:47
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน มี 3 ประเภท คือ HSK, YCT และ BCT ซึ่งทั้ง 3ประเภทนี้ ดำเนินการโดย HANBAN ของรัฐบาลจีน จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนของประชากรทั่วโลก
การเปลี่ยนวัดระดับภาษาจีน HSK ใหม่เป็น 3 ระดับ 9 เกรด (三等九级) 

ผลการสอบ HSK ได้รับการเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ผลการสอบเพื่อประกอบเป็นหลักฐานสมัครเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน จะต้องเป็นผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบเท่านั้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 120,917