Google+

รูปแบบประโยคภาษาจีน

รูปแบบประโยคในภาษาจีน

ส่วนประกอบของประโยค (句子成分) ประกอบด้วย

- บทประธาน(主语)

- บทกริยา(谓语)

- บทกรรม(宾语)

- บทขยายนาม(定语)

- บทขยายบทกริยา(状语)

- บทเสริม(补语)

รูปแบบประโยคพิเศษ (特殊句型) ประกอบด้วย

- ประโยคคำถามแบบยืนยันปฏิเสธ(正反疑问句)

- ประโยคกรรมคู่(双宾语句)

- ประโยคที่ใช้วลีประธานกริยาเป็นบทกริยา(主谓谓语句)

- ประโยคที่มีคำกริยาหลักสองคำขึ้นไป(连动句/连谓句)

- ประโยคควบตำแหน่ง(兼语句)

- ประโยคที่แสดงการดำรงอยู่(现存句)

- ประโยคกรรมวาจก(被动句)

- ประโยค字句)

- ประโยคเปรียบเทียบและวิธีการเปรียบเทียบอื่นๆ(比较句及其他比较方法)

- ประโยคเน้น…..…...强调句及其他

强调方法)

อเนกรรถประโยค ( 复句) ประกอบด้วย

- สัมพันธ์แบบคู่ขนาน(并列关系)

- สัมพันธ์แบบสืบเนื่อง承接关系)

- สัมพันธ์แบบให้เลือก选择关系)

- สัมพันธ์แบบเพิ่มระดับ递进关系)

- สัมพันธ์แบบหักเห转折关系)

- สัมพันธ์แบบตั้งเงื่อนไข条件关系)

- สัมพันธ์แบบสมมุติ假设关系)

- สัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล因果关系)

- สัมพันธ์แบบแสดงวัตถุประสงค์目的关系)

ความหมายของประโยค

ประโยคคือคำพูดหรือข้อความที่ได้ความบริบูรณ์ตอนหนึ่งแบ่งตามหน้าที่การใช้งานเป็น 4 ประเภทดังนี้

ประโยคบอกเล่า (陈述句) เช่น

书。

Zhè shì shū.

นี่คือหนังสือ

教室里。

Tā zài jiàoshì lǐ.

เขาอยู่ในห้องเรียน

爸爸了。

Bàba huí lái le.

พ่อกลับมาแล้ว

东西的。

Dōngxi tǐng guì de.

ของแพงมาก

ประโยคคำถาม (疑问句) เช่น

谁?

Nǐ shì shuí?

คุณเป็นใคร

现在了?

Xiànzài jǐ diǎn le?

ตอนนี้กี่โมงแล้ว

哪儿工作?

Nǐ zài nǎ'er gōngzuò?

คุณทำงานที่ไหน

来?

Tā lái bù lái?

เขามาหรือไม่มา

外面吗?

Wàimiàn xià xuě le ma?

ข้างนอกหิมะตกแล้วหรือยัง

,你呢?

Wǒ huí jiā, nǐ ne?

ฉันกลับบ้านคุณล่ะ

 

ประโยคขอร้องหรือสั่งการ (祈使句) เช่น

进!

Qǐng jìn!

เชิญเข้ามา

来!

Kuài qǐ lái!

รีบลุกขึ้นมา

好儿休息!

Hǎo hǎo er xiūxí!

พักผ่อนให้ดีๆนะ

咱们吧!

Zánmen zǒu ba!

พวกเราไปกันเถอะ

ประโยคอุทาน (感叹句)เช่น

了!

Tài hǎo le!

ดีเกินไป

好!

Tā xīn zhēn hǎo!

หล่อนใจดีจริงๆ

景色多么美丽啊!

Jǐngsè duōme měilì a!

ทิวทัศน์ช่างสวยงามเสียนี่กระไร

ประโยคตามลักษณะโครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

เอกรรถประโยค(单句)คือประโยคที่ประกอบขึ้นมาด้วยคำอย่างน้อยหนึ่งคำและมีใจความสมบูรณ์เช่น

下去!

Dú xiàqù!

อ่านต่อไป

农民种地。

Nóngmín zhòng dì.

ชาวนาทำไร่ทำนา

家门口水塘。

Jiā ménkǒu yǒu yīgè shuǐ táng.

หน้าบ้านมีสระน้ำสระหนึ่ง

明天星期一。

Míngtiān xīngqí yī.

พรุ่งนี้วันจันทร์

漂亮!

Nà liàng chē zhēn piàoliang!

รถคันนั้นสวยจริงๆ

อเนกรรถประโยค(复句)คือประโยคที่ประกอบด้วยเอกรรถประโยคสองประโยคขึ้นไปเช่น

书,妹妹电视。

Wǒ dú shū, mèimei kàn diànshì.

ฉันอ่านหนังสือน้องสาวดูโทรทัศน์

了,咱们吧!

Chē lái le, zánmen shàng chē ba!

รถมาแล้วพวกเราขึ้นรถกันเถอะ

漂亮, 而且心灵手巧。

Tā bù jǐn zhǎng de hěn piàoliang, érqiě xīnlíng shǒuqiǎo.

หล่อนไม่เพียงหน้าตาสวยแต่ยังหัวดีและเก่งเรื่อง/ด้านงานฝีมืออีกด้วย

ส่วนประกอบของประโยค (句子成分)

 

ประโยคประกอบด้วยคำหรือวลีชนิดต่างๆตามความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์โดยคำและวลีดังกล่าวจะเป็นส่วนประกอบตามหน้าที่ต่างกันในประโยค

แบ่งเป็น 6 ประเภทดังนี้

**(定语)主语 + 状语 + 谓语 + 补语 + (定语)宾语 **

 

ส่วนประกอบ

ตัวอย่าง

1.บทประธาน(主语)

我妈妈做中国菜。

2. บทกริยา(谓语)

我妈妈做中国菜。

3.บทกรรม(宾语)

我妈妈做中国菜。

4.บทขยายนาม(定语)

我妈妈做中国菜。

5.บทขยายบทกริยา(状语)

我妈妈正在做饭。

6.บทเสริม(补语)

我妈妈做好饭了。

บทประธาน(主语)มีคำและวลีหลายชนิดทำหน้าที่เป็นบทประธานได้เช่น

 

鸡蛋很好吃。

Jīdàn hěn hào chī.

ไข่ไก่อร่อยมาก

讨论已经结束了。

Tǎolùn yǐjīng jiéshùle.

การอภิปรายเสร็จสิ้นลงแล้ว

你是我唯一的爱。

Nǐ shì wǒ wéiyī de ài.

เธอเป็นรักหนึ่งเดียวของฉัน

诚实是为人之本。

Chéngshí shì wéirén zhī běn.

ความซื่อสัตย์คือพื้นฐานในการประพฤติตน

บทกริยา(谓语)มีคำและวลีหลายชนิดทำหน้าที่เป็นบทกริยาได้เช่น

鸟吃虫。

Niǎo chī chóng.

นกกินหนอน

他是我们班主任的老师。

Tā shì wǒmen bānzhǔrèn de lǎoshī.

เขาเป็นครูประจำชั้นของเรา

雨下了。

Yǔ xiàle.

ฝนตกแล้ว

今天星期天。

Jīntiān xīngqítiān.

วันนี้วันอาทิตย์

孩子们天真可爱。

Háizimen tiānzhēn kě'ài.

พวกเด็กๆน่ารักไร้เดียงสา

3. บทกรรม(宾语)มีคำและวลีหลายชนิดทำหน้าที่เป็นบทกรรมได้เช่น

北方人吃面食。

Běifāng rén chī miànshí.

คนภาคเหนือกินอาหารที่ทำจากแป้งสาลี

我去图书馆。

Wǒ qù túshū guǎn.

ฉันไปห้องสมุด

她买香蕉和榴莲。

Tā mǎi xiāngjiāo hé liúlián.

หล่อนซื้อกล้วยกับทุเรียน

 

北京就是中国的首都。

Běijīng jiùshì zhōngguó de shǒudū.

ปักกิ่งก็คือเมืองหลวงของจีน

4. บทขยายนาม(定语)บทขยายนามขยายคำนามหรือนามวลีที่ทำหน้าที่เป็นบทประธานหรือบทกรรมในประโยค

มีคำและวลีหลายชนิดทำหน้าที่เป็นบทขยายนามได้เช่น

李老师是中文老师。

Li lǎoshī shì zhōngwén lǎoshī.

ครูหลี่เป็นครูสอนภาษาจีน

我的朋友很可爱。

Wǒ de péngyǒu hěn kě'ài.

เพื่อนของฉันน่ารักมาก

朱先生是个直来直去的人。

Zhū xiānshēng shìgè zhíláizhíqù de rén.

คุณจูเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคนหนึ่ง

事情发生在一个寒冷的冬天。

Shìqíng fāshēng zài yīgè hánlěng de dōngtiān.

เรื่องเกิดขึ้นในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บปีหนึ่ง

ข้อสังเกตคือ

1. บทขยายนามกับ = ---(定语)--- + “

泰国的土地学术问题 (คำนามที่เป็นบทขยายนาม)

Tàiguó de tǔdì Xuéshù wèntí

แผ่นดินของไทยปัญหาทางวิชา

你们的朋友我(的)妈妈 (คำสรรพนามที่เป็นบทขยายนาม)

Nǐmen de péngyǒu Wǒ (de) māmā

เพื่อนของพวกเธอแม่ของฉัน

三公斤(的)西瓜 ( “ตัวเลข+ลักษณะนามเป็นบทขยายนามเพื่อเน้นจำนวนนั้นๆ )

Sān gōngjīn (de) xīguā

แตงโมที่หนักสามกิโลกรัม

新的车旧的衣服 (คำคุณศัพท์ที่เป็นบทขยายนาม)

Xīn de jū Jiù de yīfú

รถ(ที่)ใหม่เสื้อ ( ที่ ) เก่า

买的车我买来的车对你的爱

Mǎi de jū Wǒ mǎi lái de jū Duì nǐ de ài

รถที่ซื้อรถที่ฉันซื้อมาความรักที่มีต่อคุณ

( คำกริยากริยาวลีประโยคหรือบุพบทวลีที่เป็นบทขยายนาม )

2. บทขยายนามหนึ่งข้อความขยายคำนามหลายข้อความโดยใช้เครื่องหมายหยุดพักเสียง

คั่นไว้ระหว่างข้อความและข้อความมสุดท้ายหรือสองข้อความใช้หรือ(以)及เชื่อม

好心的同事和朋友。

Hǎoxīn de tóngshì hé péngyǒu.

เพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่ใจดี

他的勤劳、善良和聪明。

Tā de qínláo, shànliáng hé cōngmíng.

ความขยันความใจดีและความฉลาดของเขา

 

บทขยายนามหลายข้อความขยายคำนามข้อความเดียว(多项定语)นอกจากจะใช้เครื่องหมายหรือ,(以)及ยังใช้而,ฯลฯเชื่อมได้

她是一个天真、活泼而可爱的孩子。

Tā shì yīgè tiānzhēn, huópō ér kě'ài de háizi.

หล่อนเป็นเด็กไร้เดียงสาร่าเริงและน่ารักคนหนึ่ง

( บทขยายนามแบบคู่ขนาน并列关系定语)

他写了一部三百多页的长篇爱情小说。

Tā xiěle yī bù sānbǎi duō yè de chángpiān àiqíng xiǎoshuō.

เขาได้เขียนนวนิยายรักเรื่องยาวเรื่องหนึ่งที่หนาสามร้อยหว่าหน้า

( บทขยายนามแบบตามลำดับชั้น递加关系定语)

5. บทขยายบทกริยา(状语)

บทขยายบทกริยาคือคำหรือวลีที่ขยายหรือจำกัดความให้กับบทกริยาเพื่อแสดงเวลาสถานที่ระดับความเข้มข้นขอบเขตสภาวะการยืนยัน

หรือการปฏิเสธการซ้ำการเป็นฝ่ายกระทำหรือถูกกระทำผู้รับกิริยาอาการสาเหตุฯลฯมีคำและวลีหลายประเภทสามารถทำหน้าที่เป็นบทขยายบทกริยาได้เช่น

弟弟明年毕业。

Dìdì míngnián bìyè.

น้องชายจะจบการศึกษาปีหน้า

这个季节常下雨。

Zhège jìjié cháng xià yǔ.

ฤดูกาลนี้ฝนตกบ่อย

衣服在柜子里挂着。

Yīfú zài guìzi lǐ guàzhe.

เสื้อผ้าแขวนไว้อยู่ในตู้

我们应该节约用油。

Wǒmen yīnggāi jiéyuē yòng yóu.

พวกเราควรใช้น้ำมันอย่างประหยัด

大家努力地工作。

Dàjiā nǔlì dì gōngzuò.

ทุกคนเพียรพยายามทำงาน

ข้อสังเกตคือ

บทขยายบทกริยา(状语)ทำหน้าที่ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์เป็นหลักเช่น

今天大约二十一号。

Jīntiān dàyuē èrshíyī hào.

วันนี้ประมาณวันที่ 21

บทขยายบทกริยา(状语)ตามหลังประธาน ( อยู่ข้างหน้าบทกริยา ) หรืออยู่ระหว่างประธานกับกริยานั้นเอง

主语 + 状语 + 谓语 + 宾语。

Zhǔyǔ + zhuàngyǔ + wèiyǔ + bīnyǔ.

*** คำนามหรือนามวลีที่ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้เช่น

- คำนามบอกเวลาเช่น明天 , 今年 , 寒假,小的时候ฯลฯ

他明天考试。

Tā míngtiān kǎoshì.

พรุ่งนี้เขาสอบ

我小的时候去过了英国。

Wǒ xiǎo de shíhou qùguòle yīngguó.

ตอนฉันเป็นเด็กๆไปประเทศอังกฤษ

- คำกริยาวิเศษณ์บางคำเช่น突然,居然,的确,确实,偏偏,明明,本来,原来,回头 Túrán, jūrán, díquè, quèshí, piānpiān, míngmíng, běnlái, yuánlái, huítóu ฯลฯ

我确实不知道。 = 确实我不知道。

Wǒ quèshí bù zhīdào. = Quèshí wǒ bù zhīdào.

ฉันไม่รู้จริงๆ

- บุพวลี , ใช้ในการบอกสถานที่เวลาสถานการณ์หรือประเด็น

在中国,他生活得很愉快。ที่เมืองจีนเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

Zài zhōngguó, tā shēnghuó de hěn yúkuài.

= 他在中国生活得很愉快。เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่เมืองจีน

= Tā zài zhōngguó shēnghuó de hěn yúkuài.

***** แต่มีคำนามหรือนามวลีบางคำจะอยู่ข้างหน้าบทประธานอย่างเดียวเช่น

- คำกริยาวิเศษณ์บางคำเช่น反正,幸亏

反正你不信,我说了也没用。

Fǎnzhèng nǐ bùxìn, wǒ shuōle yě méi yòng.

อย่างไรคุณก็ไม่เชื่ออยู่แล้วฉันพูดไปก็ไม่มีประโยชน์

- บุพวลี关于 , 至于

关于如何解决能源问题,会议继续讨论。

Guānyú rúhé jiějué néngyuán wèntí, huìyì jìxù tǎolùn.

เกี่ยวกับปัญหาพลังงานจะแก้ไขอย่างไรการประชุมจะอภิปรายต่อไป

- บทขยายบทกริยาที่มีโครงสร้างประโยคซับซ้อน

บทขยายกริยากับมักจะอยู่กันเสมอ ---(状语) --- + “

คำที่ทำหน้าที่เป็นบทขยายกริยาที่ใช้กับคือคำกริยาหรือกริยาวลีคำคุณศัพท์หรือคุณศัพท์วลี

คำนามที่มีความหมายเป็นนามธรรมเท่านั้นคำเลียนเสียงและวลี 4 พยางค์ที่ตายตัว

母亲担心地望着女儿离开了。( คำกริยา )

Mǔqīn dānxīn dì wàngzhe nǚ'ér líkāile.

แม่มองดูลูกสาวเดินจากไปด้วยความเป็นห่วง

技师认真仔细地检查了一遍。 (คุณศัพท์วลี )

Jìshī rènzhēn zǐxì de jiǎnchále yībiàn.

ช่างเทคนิคได้ตรวจดูอย่างจริงจังและละเอียดหนึ่งรอบ

我们应该历史地评价毛泽东的功过。

Wǒmen yīnggāi lìshǐ dì píngjià máozédōng de gōngguò.

พวกเราควรประเมินความดีและความผิดพลาดของเหมาเจ๋อตงโดยอาศัยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ( คำนามที่มีความหมายเป็นนามธรรม )

北风呜呜地呼啸着。 (คำเลียนเสียง)

Běi fēng wū wū dì hūxiàozhe.

ลมเหนือกำลังคำรามอู้ๆ

这朵花像雪一样地洁白。 (คำวลี 4 พยางค์ )

Zhè duo huā xiàng xuě yīyàng de jiébái.

ดอกไม้ดอกนี้ขาวบริสุทธิ์ดั่งหิมะ

 

บทขยายบทกริยาแบบตามลำดับชั้น(递加关系状语)

我晚上常常在家里跟父母一起看电视。

Wǒ wǎnshàng chángcháng zài jiālǐ gēn fùmǔ yīqǐ kàn diànshì.

ตอนกลางคืนฉันมักจะดูโทรทัศน์ด้วยกันกับพ่อแม่ที่บ้านบ่อยๆ

 

6. บทเสริม(补语)

บทเสริมคือคำหรือวลีที่ตามหลังบทกริยา ( ซึ่งต้องเป็นคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ )เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลระดับความเข้มข้น

ทิศทางการเคลื่อนไหวความเป็นไปได้ใช้เวลานานแค่ไหนจำนวนสภาวะฯลฯของการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงให้กับบทกริยา

สามารถแบ่งบทเสริม 6 ประเภทดังนี้

บทเสริมประเภทที่บอกผล (结果补语)

บทเสริมประเภทที่บอกระดับความเข้มข้น (程度补语)

บทเสริมประเภทที่บอกทิศทางการเคลื่อนไหว (趋向补语)

บทเสริมประเภทที่บอกจำนวน (数量补语)

บทเสริมประเภทที่บอกความเป็นไปได้ (可能补语)

บทเสริมประเภทบุพบทวลี (助词短语补语)

บทเสริมประเภทที่บอกผล (结果补语)

ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลง

***** 主语 + 谓语 + 补语 + 宾语 *****

 

常用的结果补语

Chángyòng de jiéguǒ bǔyǔ

คำคุณศัพท์

对,错,好,坏,早,晚,快,慢,大,小,脏,惯,清楚,干净,整齐ฯลฯ

Duì, cuò, hǎo, huài, zǎo, wǎn, kuài, màn, dà, xiǎo, zàng, guàn, qīngchu, gānjìng, zhěngqí

คำกริยา

到,倒,掉,懂,成,出,见,开,满,来,上,下,死,通,完,着 ( zha2o),走,住,动,起ฯลฯ

Dào, dào, diào, dǒng, chéng, chū, jiàn, kāi, mǎn, lái, shàng, xià, sǐ, tōng, wán,zhe (zháo), zǒu, zhù, dòng, qǐ

ตัวอย่างเช่น

猜对说错来晚了修好车摔坏电脑

Cāi duì shuō cuò lái wǎnle xiūhǎo chē shuāi huài diànnǎo

ทายถูกพูดผิดมาสายแล้วซ่อมรถเสร็จทำคอมหล่นจนเสีย

吃惯了面条弄脏了手睁大眼睛

Chī guànle miàntiáo nòng zāng le shǒu zhēng dà yǎnjīng

กินบะหมี่จนชินทำมือเปื้อนลืมตาโพลง

1. = ถึงใช้กับสถานที่เวลาจำนวนขนาด

等到十点

Děngdào shí diǎn

รอถึงสิบโมง

2. = ได้หมายถึงการกระทำบังเกิดผลมักใช้กับคำกริยา,,,,,,,,,,,,,打够,ฯลฯ

Jiàn, tīng, zuò, kàn, mǎi, chī, wén, zhǎo, yù, zāo, pèng, zhuā, jiè, dǎ gòu, ná

找到他

Zhǎodào tā

หาเขาเจอ

1. = ...ทิ้งหมายถึงขจัดกำจัด

卖掉房子

Mài diào fángzi

ขายบ้านทิ้ง

2. = ....ไปหมายถึงหนีไป

小偷趁机溜掉了。

Xiǎotōu chènjī liū diàole.

ขโมยโฉยโอกาสหนีไปแล้ว

1. = สำเร็จได้มักใช้กับคำกริยา,,,,,,ฯลฯ

下雨我们没去成。

Xià yǔ wǒmen méi qù chéng.

ฝนตกเราไปไม่ได้ (ไม่ได้ไป)

2. = (กลายหรือเปลี่ยน) เป็นมักใช้กับคำกริยา,,,,,,,,翻译ฯลฯ

Biàn, gǎi, kàn, dāng, dú, xiě, jiàn, yì, fānyì

请翻译成中文!

Qǐng fānyì chéng zhōngwén!

กรุณาแปลเป็นภาษาจีน

 

1. = ได้ออกหมายถึงการกระทำสำเร็จและเริ่มปรากฏให้เห็น

想出办法

Xiǎng chū bànfǎ

นึกวิธีได้

2. = เกินกว่าตามหลังคำคุณศัพท์

多出十块钱

Duō chū shí kuài qián

มีเงินเกินมาสิบหยวน

= คาดเดาหรือบอกผลมักใช้กับคำกริยา,,,,ฯลฯ

看来我错了

Kàn lái wǒ cuòle

ดูเหมือนว่าฉันผิดแล้ว

= ได้เห็นหมายถึงรู้สึกถึงหรือการกระทำบังเกิดผลมักใช้กับคำกริยา,,,,,,,ฯลฯTīng, kàn, wàng, qiáo, wén, mèng, yù, pèng ส่วนใหญ่ใช้แทนได้

听见/到声音

Tīngjiàn/dào shēngyīn

ได้ยินเสียง

1. = ห่างจากหรือแยกตัวออกไปมักใช้กับคำกริยา,,,,,,,,,,,,,,,,ฯลฯ

Fēn, dǎ, lā, qiè, zhāng, duǒ, zhēng, jiě, zá, ná, bān, zǒu, pǎo, qiāo, tuī, fān, pāo

切开西瓜

Qiē kāi xīguā

ผ่าแตงโมออก

2. = คลายออกไปหรือขยายออกไปมักใช้กับคำกริยา,打迈,,,蔓延Chuán, dǎ mài, shēn, zhǎn, mànyánฯลฯ

打开局面

Dǎkāi júmiàn

คลี่คลายสถานการณ์

3. = ชัดเจนหรือทะลุปรุโปร่ง

把事情说开

Bǎ shìqíng shuō kāi

พูดเรื่องนี้ให้ชัดเจน

4. = เริ่มและจะดำเนินต่อไป

听完大家就议论开了。

Tīng wán dàjiā jiù yìlùn kāile.

พอฟังเสร็จทุกคนก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันแล้ว

1. = การกระทำบังเกิดผล

a. = เอาไว้ให้เรียบร้อยหมายถึงปิดมักตามหลัง,,,, Suǒ, guān, bì, hé, xì ฯลฯ

闭上嘴锁上门关上窗户

Bì shàng zuǐ suǒ shàngmén guānshàng chuānghù

ปิดปากล็อกประตูเอาไว้ปิดหน้าต่างเอาไว้

b. = เอาไว้หมายถึงเพิ่มเติมมักตามหลัง,,穿,,,,,,Suàn, jiā, chuān, dài, dài, xiāng, xiě, guà, huàn ฯลฯ

穿上衣服挂上牌子写上名字

Chuān shàng yīfú guà shàng páizi xiě shàng míngzì

ใส่เสื้อเอาไว้แขวนป้ายเอาไว้เขียนชื่อเอาไว้

c. = ได้หมายถึงบรรลุเป้าหมายมักตามหลัง,,,,,追当,,,ฯลฯ

当上部长考上大学住上了新房

da1ng sha4ng bu4zha3ng ka3o sha4ng da4xue2 zhu4 sha4ng le x7nfa2ng

ได้เป็นรัฐมนตรีสอบติดมหาวิทยาลัยได้อยู่บ้านใหม่

2. = เริ่มแล้วมักใช้กับคำกริยา,喜欢,,,,, Ài, xǐhuan, jiāo, liáo, kàn, máng, gàn ฯลฯ )

爱上他交上这个朋友

Ài shàng tā jiāo shàng zhège péngyǒu

หลงรักเขาแล้วได้คบเพื่อนคนนี้

一见面就聊上/开了。说完他又忙上/开了。

Yī jiànmiàn jiù liáo shàng/kāile. Shuō wán tā yòu máng shàng/kāile.

พอเจอหน้าก็เริ่มคุยกันพูดเสร็จเขาเริ่มทำงานอีกแล้ว

1. = ได้ไว้เรียบร้อยหมายถึงการกระทำเสร็จสิ้นหรือบังเกิดผลฯลฯ

车里能装下一百箱货。

Chē lǐ néng zhuāng xià yībǎi xiāng huò.

ในรถใส่สินค้าได้หนึ่งร้อยลัง

2. = ได้หมายถึงมีที่ว่างบรรจุได้มักตามหลังคำกริยา,,,,,,,, Zuò, róng, zhuāng, shèng, zhàn, shuì, tíng, fàng, zhù ฯลฯ

买下房子

Mǎi xià fángzi

ซื้อบ้านไว้เรียบร้อยแล้ว

3. = ลงออกหมายถึงการกระทำสำเร็จและแยกออกจากกันมักตามหลังคำกริยา,,,)

脱下鞋

Tuō xià xié

ถอดรองเท้าออก

(zha2o) = ได้โดนติดหมายถึงบรรลุเป้าหมายหรือบังเกิดผลมักตามหลัง,,,,,( เอื้อม), ,(จุดไฟ) Zhǎo, mǎi, dǎ, jiè, zhuā, gòu , shuì, diǎnฯลฯ

นอกจาก,แล้วคำอื่นใช้แทนได้

找着/到他买着/到票借着/到钱

Zhǎozhe/dào tā mǎizhe/dào piào jièzhe/dào qián

หาเขาเจอหาซื้อตั๋วได้ยืมเงินได้

打着/到球抓着/到小偷伸手够着/

Dǎzhe/dào qiú zhuāzhe/dào xiǎotōu shēnshǒu gòuzhe/dào

ตีโดนลูกบอลจับขโมยได้ยื่นมือเอื้อมถึง

点着/到火睡着()

Diǎnzhe/dào huǒ shuìzhe (jué)

จุดไฟติดนอนหลับ

= ไปหมายถึงจากไปมักตามหลัง,,,,,,,,,, Táo, gǎn, fēi, liū, ná, bān, dài, tí, lǐng, qǔ, jiè ฯลฯ

带走孩子取走一笔钱赶走敌人

Dài zǒu háizi qǔ zǒu yī bǐ qián gǎn zǒu dírén

พาลูกไปเบิกเงินไปก้อนหนึ่งไล่ข้าศึกไป

1. = ไว้เอาไว้ได้ไหวหมายถึงติดแน่นหรือมั่นคงมักตามหลังคำกริยา,,,,,坚持,吸引,控制 Ná, zhuā, jì, bāo, mí, jiānchí, xīyǐn, kòngzhìฯลฯ

记住号码吸引住观众

Jì zhù hàomǎ xīyǐn zhù guānzhòng

จำเบอร์ไว้/ได้ดึงดูดผู้ชมได้

2. = ไว้นิ่งอยู่หมายถึงอยู่นิ่งหรือไม่ได้ดำเนินการมักตามหลังคำกริยา,,,,,,, Zhàn, tíng, dāi, lán, dǔ, sāi, liú, rěn ฯลฯ

站住停住车忍住疼痛

Zhànzhù tíng zhù chē rěn zhù téngtòng

ยืนนิ่งหยุดรถแล้วทนเจ็บเอาไว้

1. = เริ่มขึ้นหมายถึงการเริ่มต้น

从五号算起

Cóng wǔ hào suàn qǐ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 5

2. = ถึงหมายถึงแสดงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทำมักตามหลังคำกริยา,,,,,回忆 Shuō, tán, jiǎng, wèn, tí, huíyì ฯลฯ

问起他想起从前回忆起往事

Wèn qǐ tā xiǎngqǐ cóngqián huíyì qǐ wǎngshì

ถามถึงเขานึกถึงอดีตหวนนึกถึงเรื่องในอดีต

 

บทเสริมประเภทที่บอกระดับความเข้มข้น (程度补语)

ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์เพิ่อทำหน้าที่ชี้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเข้มข้นหรือประเมินผลของการกระทำหรือเหตุการณ์

บทเสริมประเภทที่บอกระดับความเข้มข้น (程度补语)

มี 2 ประเภทดังนี้

1. ใช้คำเสริมเชื่อมระหว่างบทกริยา( คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ )กับบทเสริม

โครงสร้างประโยค

(基本结构形式)

ตัวอย่าง(例句)

v / adj + + adj

他们表演得非常精彩。

Tāmen biǎoyǎn de fēicháng jīngcǎi.

พวกเขาแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมมาก

 

v / adj + + ( มาก )

哈尔滨的冬天冷得很。

Hā'ěrbīn de dōngtiān lěng de hěn.

ฤดูหนาวที่ฮาเอ่อปินหนาวอย่างมาก

v / adj + + ( มากมาย )

现在的孩子比他们的父母小时候幸福得多

Xiànzài de háizi bǐ tāmen de fùmǔ xiǎoshíhou xìngfú de duō

เด็กสมัยนี้โชคดีกว่าตอนที่พ่อแม่พวกเขาเป็นเด็กเป็นอย่างมาก

 

v / adj + + 不得了

(เป็นอย่างยิ่ง)

一考试,他就紧张得不得了。

Yī kǎoshì, tā jiù jǐnzhāng dé bùdéle.

พอสอบเขาก็เครียดเป็นอย่างยิ่ง

 

v / adj + + adj + 极了

(อย่างยิ่ง)

他汉字写得漂亮极了。

Tā hànzì xiě de piàoliang jíle.

อักษรจีนของเขาเขียนได้สวยงามมาก

 

v / adj + + (เหลือเกิน)

开窗透透气吧,屋子里闷得慌。

Kāi chuāng tòu tòuqì ba, wūzi lǐ mèn de huāng.

เปิดหน้าต่างให้อากาศปลอดโปร่งเถอะในห้องอบอ้าวเหลือเกิน

 

v / adj + + 要命/要死

(เหลือเกิน, จะตาย)

麻辣火锅辣得要死,可四川人却喜欢得要命。

Málà huǒguō là dé yàosǐ, kě sìchuān rén què xǐhuan dé yàomìng.

หม้อไฟพริกหม่าล่าเผ็ดจะตายแต่คนเสฉวนกับเหลือเกิน

 

v / adj + + 不行

(ไม่ได้)

昨晚他又熬夜了,现在困得不行。

Zuó wǎn tā yòu áoyèle, xiànzài kùn dé bùxíng.

เมื่อวานตอนกลางคืนเขาโต้รุ่งอีกแล้วตอนนี้ง่วงมาก

 

ไม่ใช้คำเสริมเชื่อมระหว่างบทกริยากับบทเสริม

โครงสร้างประโยค

(基本结构形式)

ตัวอย่าง(例句)

v / adj + 极了

( เป็นอย่างยิ่ง )

这孩子可爱极了。

Zhè hái zǐ kě'ài jíle.

เด็กคนนี้น่ารักอย่างยิ่ง

 

v / adj + 透了

( เป็นที่สุด )

 

办这件事,手续麻烦透了。

Bàn zhè jiàn shì, shǒuxù máfan tòule.

จัดการเรื่องนี้ขั้นตอนยุ่งยากเป็นที่สุด

v / adj + 死了

( จะตายแล้ว )

 

飞机快要起飞了,他还没来,大家都要急死了。

Fēijī kuàiyào qǐfēile, tā hái méi lái, dàjiā dōu yào jísǐle.

เครื่องจะขึ้นแล้วเขายังไม่มาเลยทุกคนร้อนใจจะตายแล้ว

 

v / adj + 坏了

( แย่แล้ว )

这几天工作太多了,把我累坏了。

Zhè jǐ tiān gōngzuò tài duōle, bǎ wǒ lèi huàile.

ไม่มีวันมานี้งานเยอะมากเกินไปทำเอาฉันเหนื่อยจะแย่อยู่แล้ว

บทเสริมประเภทที่บอกทิศทางการเคลื่อนไหว (趋向补语)

 

ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวของการกระทำหรือเหตุการณ์คำที่ทำหน้าที่เป็นบทเสริมประเภทดังกล่าวได้แก่

ประเภทของบทเสริมบอกทิศทางการเคลื่อนไหว (趋向补语的分类)

โครงสร้างประโยค

(基本结构形式)

ตัวอย่าง(例句)

ประเภทของบทเสริมบอกทิศทางการเคลื่อนไหวแบบคำเดียว(简单趋向

补语)

= ,,,,,,,,,

v + 简单趋向补语

走来

寄信去

跑进房间

拿出钱

骑上马

送回去

回家去

下山去

上楼来

 

ประเภทของบทเสริมบอกทิศทางการเคลื่อนไหวแบบคำผสม(复合取向补语)

= 上来,上去,下来,下去,进来,进去,出来,出去,回来,回去,过来,过去,起来

v + 复句趋向补语

Shànglái, shàngqù, xiàlái, xiàqù, jìnlái, jìnqù, chūlái, chūqù, huílái, huíqù, guòlái, guòqù, qǐlái V + fùjù qūxiàng bǔyǔ

热起来

Rè qǐlái.

暗下去

Àn xiàqù.

安静下来

Ānjìng xiàlái.

飞过来/

Fēi guòlái/qù.

带进来/

Dài jìnlái/qù.

爬上来/

Pá shànglái/qù.

紧张起来

Jǐnzhāng qǐlái.

乱下去

Luàn xiàqù.

บทเสริมประเภทที่บอกจำนวน (数量补语)

 

ใช้ตามหลังบทกริยา ( คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ) เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนหรือปริมาณของการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. บทเสริมประเภทที่แสดงเวลานานแค่ไหน(时量补语)

2. บทเสริมประเภทที่แสดงจำนวนของการกระทำ(动量补语)

3. บทเสริมประเภทที่แสดงผลการเปรียบเทียบ(比较数量补语)

บทเสริมประเภทที่บอกจำนวน (数量补语)

时量补语

 

一会儿,秒,分,小时,钟头,天,夜,周,星期,月,长,久

Yīhuǐ'er, miǎo, fēn, xiǎoshí, zhōngtóu, tiān, yè, zhōu, xīngqí, yuè, zhǎng, jiǔ

ฯลฯ

 

他每天睡八个小时。

Tā měi tiān shuì bā gè xiǎoshí.

เขานอนวันละแปดชั่วโมง

我学了一年中文。

Wǒ xuéle yī nián zhōngwén.

ฉันเรียนภาษาจีนหนึ่งปีแล้ว

我当老师当了二十年。

Wǒ dāng lǎoshī dāngle èrshí nián.

ฉันเคยเป็นอาจารย์ยี่สิบปีแล้ว

( ตามหลังกริยา+กรรมให้ซ้ำคำกริยาอีกกครั้งแล้วต่อด้วยบทเสริม )

 

动量补语

 

次,回,番,趟,遍,下,阵,顿,一下儿,场,眼,脚,头,拳,把,口,面 Cì, huí, fān, tàng, biàn, xià, zhèn, dùn, yīxià er, chǎng, yǎn, jiǎo, tóu, quán, bǎ, kǒu, miàn ฯลฯ

 

这本书我读过两遍。

Zhè běn shū wǒ dúguò liǎng biàn.

หนังสือเล่มนี้ฉันเคยอ่านสองรอบ

我去过一次//趟北京。

Wǒ qùguò yīcì/huí/tàng běijīng.

ฉันเคยไปปักกิ่งหนึ่งครั้ง/เที่ยว

去年我只回过一趟家。

Qùnián wǒ zhǐ huíguò yī tàng jiā.

(去年我只回过家一趟。×)

(Qùnián wǒ zhǐ huíguò jiā yì tàng)

ปีที่แล้วฉันกลับบ้านเพียงครั้งเดียว

( ถ้ามีคำกริยามีกรรมตามมาด้วยให้ใส่บทเสริมไว้หลังกริยาแล้วถึงเอาบทกรรมว่างไว้หลังบทเสริม )

比较数量补语

一点儿,一些二十公分,五公斤,两倍 Yīdiǎn er, yīxiē èrshí gōngfēn, wǔ gōngjīn, liǎng bèi ฯลฯ

哥哥比弟弟高二十公分。

Gēgē bǐ dìdì gāo èrshí gōngfēn.

พี่ชายสูงกว่าน้องชายยี่สิบเซนติเมตร

那所学校比这所大一点儿/一些。

Nà suǒ xuéxiào bǐ zhè suǒ dà yīdiǎn er/yīxiē.

โรงเรียนแห่งนั้นใหญ่กว่าแห่งนี้นิดหน่อย/บ้าง

刘先生的年收入比太太的多五倍。

Liú xiānshēng de nián shōurù bǐ tàitài de duō wǔ bèi.

รายได้ต่อปีของคุณหลิวเยอะกว่าของภรรยาห้าเท่าตัว

( มักใช้คู่กับในการเปรียบเทียบระหว่างภาคประธานทั้งสองตัว : A B + adj + 比较数量补语 )

 

บทเสริมประเภทที่บอกความเป็นไปได้ (可能补语)

 

ใช้ตามหลังคำกริยาเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมว่าการกระทำมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลหรือไม่กรณีนี้มีเพียงคำกริยาคำคุณศัพท์หรือวลีกริยาหรือวลีกริยา-ส่วนเสริมเท่านั้นที่สามารถทำหน้าที่เป็นบทเสริมประเภทนี้ได้และระหว่างคำกริยากับบทเสริมต้องเดิม (รูปยืนยัน) หรือ (รูปปฏิเสธ)

 

结构形式

常用搭配

例句

V + / +

吃得/不了

喝得/不了

做得/不了

拿得/不了

用得/不了

这么多菜,你一个人吃得了吗?

吃得/不了

喝得/不了

做得/不了

走得/不了

去得/不了

解决得/不了

这个问题,我们目前还解决不了。

V + / +

吃得/不上

喝得/不上

去得/不上

赶得/不上

起得太晚了,又吃不上早饭了。

 

V + / +

装得/不下

盛得/不下

吃得/不下

放得/不下

坐得/不下

箱子太小了,放不下这么多东西。

V + / +

走得/不动

跑得/不动

爬得/不动

搬得/不动

抬得/不动

拿得/不动

我可拿不动这么重的包,你来帮帮我。

V + / +

买得/

吃得/

用得/

住得/

穿得/

花得/

交得/

经得/

承得/

我薪水不高,买不起汽车。

V + / +

打得/不过

抵得/不过

赢得/不过

赛得/不过

比得/不过

信得/不过

瞒得/不过

骗得/不过

他是乒乓球运动员,我根本打不过他。

V + / +

V + / +

做得/不来

吃得/不来

住得/不来

唱得/不来

喝得/不来

听得/不来

我吃不来香菜。

谈得/不来

合得/不来

处得/不来

他们俩很谈得来。

划得/不来

花费宝贵的时间谈论这个无聊的问题,真划不来。

V + / +

找得/不着

听得/不着

看得/不着

吃得/不着

数得/不着

怪得/不着

犯得/不着

他找不着钥匙了。

V + / +

靠得/不住

忍得/不住

对得/不住

站得/不住

扶得/不住

顶得/不住

控制得/不住

坚持得/不住

他控制不住自己,激动得流下眼泪。

V + /不得

算不得

恨不得

吹不得

顾不得

怪不得

哭不得

笑不得

怨不得

舍得/不得

别谢我,这其实算不得什么。

V + / + 过来

 

吃得/不过来

忙得/不过来

跑得/不过来

干得/不过来

看得/不过来

照顾得/不过来

工作太多了,我一个人怎么忙得过来呢?

บทเสริมประเภทบุพบทวลี (助词短语补语)

 

ใช้บุพบทวลีตามหลังบทกริยา ( คำกริยาหรือคำคุณศัพท์ ) เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับกิริยาอาการเวลาสถานที่ทิศทางการเคลื่อนไหวการเปรียบเทียบฯลฯโดยบุพบทวลีดังกล่าวต้องอาศัยคำบุพบท给,在,自,于,向,往นำหน้าเนื่องจากคำบุพบทเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งที่คำบุพบทอื่นๆไม่มีคือสามารถตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ได้

ตัวอย่าง

请打个电话给他!

Qǐng dǎ gè diànhuà gěi tā!

กรุณาโทร.หาเขาสักครั้ง

我把那件礼物送给妹妹了。

Wǒ bǎ nà jiàn lǐwù sòng gěi mèimeile.

ฉันส่งของขวัญชิ้นนั้นให้น้องสาวแล้ว

她正躺在沙发上。

Tā zhèng tǎng zài shāfā shàng.

หล่อนกำลังนอนอยู่บนโซฟา

事件发生在一九八九年的初夏。

Shìjiàn fāshēng zài yījiǔbājiǔ nián de chūxià.

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อต้นฤดูร้อนของปี.. 1989

我毕业于北京大学。

Wǒ bìyè yú běijīng dàxué.

ฉันจบที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

这些话句句发自内心。

Zhèxiē huà jù jù fā zì nèixīn.

คำพูดเหล่านี้พูดจากใจทุกคำ

本次列车开往广州。

Běn cì lièchē kāi wǎng guǎngzhōu.

รถไฟขบวนนี้เดินทางไปกว่างโจว

 

อเนกรรถประโยค ( 复句 )

ภาษาจีนถือว่าในอเนกรรถประโยคแต่ละอนุประโยคเป็นอิสระในด้านโครงสร้างไม่เป็นส่วนประกอบของอีกอนุประโยคหนึ่งและไม่ว่าจะมีอนุประโยคกี่ประโยคภายในอเนกรรถประโยคเดียวกันจะต้องมีท่วงทำนองเสียงพูดที่สอดคล้องกันโดยระหว่างแต่ละอนุประโยคมีการเว้นวรรคสั้นๆและใช้เครื่องหมาย, ” หรือ; ” คั่นไว้เมื่อจบทั้งประโยคจะใช้เครื่องหมาย” “ ! ” หรือ? ”

การเชื่อมโยงระหว่างอนุประโยคมี 2 วิธีคือ

1.เรียงตามลำดับเหตุการณ์หรือตามความเคยชินเช่น

他走进办公室,打开了空调,然后坐了下来。

Tā zǒu jìn bàngōngshì, dǎkāile kòngtiáo, ránhòu zuòle xiàlái.

เขาเดินเข้าไปในห้องทำงานเปิดแอร์เสร็จแล้วนั่งลง ( ตามลำดับเหตุการณ์ )

2.ใช้คำที่แสดงความเกี่ยวเนื่อง(关联词)ส่วนใหญ่เป็นคำสันธานคำกริยาวิเศษณ์หรือคำสรรพนามเช่น

他学习不用功,所以考试又不及格。

Tā xuéxí bùyòng gōng, suǒyǐ kǎoshì yòu bù jígé.

เขาไม่ขยันเรียนหนังสือดังนั้นจึงสอบไม่ผ่านอีกแล้ว

ในอเนกรรถประโยคความหมายของแต่ละอนุประโยคต้องเกี่ยวเนื่องกันด้วยความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอซึ่งสามารถแบ่งเป็น 9 ความสัมพันธ์ดังนี้

1. สัมพันธ์แบบคู่ขนาน(并列关系)

แต่ละอนุประโยคต่างชี้แจงหรือพรรณนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือชี้แจงแต่ละด้านของเรื่องเดียวกันโดยจะอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องหรือไม่ก็ได้ที่ใช้บ่อยดังนี้

 

复句类型

Fùjù lèixíng.

常用关联词

Chángyòng guānliáncí.

例句

Lìjù.

并列复句

Bìngliè fùjù.

 

: 另外同时一面一边另一方面

Yě yòu lìngwài tóngshí yīmiàn yībiān lìng yī fāngmiàn

: … , …. … , ….

Jì… , yòu…. Jì… , yě….

… , …. … , ….

Yòu… , yòu…. Yě… , yě….

一边 ()… , 一边 ()….

Yībiān (miàn)… , yībiān (miàn)….

一方面…. , 另一方面…..

Yī fāngmiàn…. , Lìng yī fāngmiàn…..

一会儿….. , 一会儿…..

Yīhuǐ'er….. , Yīhuǐ'er…..

一来….. , 二来….

Yī lái….. , Èr lái….

有时()…. , 有时()……

Yǒushí (hou)…. , Yǒushí (hou)……

 

星期天妻子在家里洗衣服,丈夫做饭。

Xīngqítiān qīzi zài jiālǐ xǐ yīfú, zhàngfū zuò fàn.

วันอาทิตย์ภรรยาซักผ้าที่บ้านสามีทำกับข้าว

我爱听音乐,也爱看电视。

Wǒ ài tīng yīnyuè, yě ài kàn diànshì.

ฉันชอบฟังดนตรีและก็ชอบดูทีวีเหมือนกัน

他既不愿意娶王芳,又不想娶李丽。

Tā jì bù yuànyì qǔ wáng fāng, yòu bùxiǎng qǔ li lì.

เขาทั้งไม่ยอมแต่งงานกับหวังฟางและก็ไม่อยากแต่งงานกับหลี่ลี่

这样一来可以降低成本,二来可以提高质量。

Zhèyàng yī lái kěyǐ jiàngdī chéngběn, èr lái kěyǐ tígāo zhìliàng.

การทำอย่างนี้ประการแรกสามารถลดต้นทุนประการที่สองสามารถยกคุณภาพให้สูงขึ้น

2. สัมพันธ์แบบสืบเนื่อง承接关系)

บรรยายการกระทำหรือเหตุการณ์ตามลำดับก่อนหลังโดยจะอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องหรือไม่ก็ได้ที่ใช้บ่อยมีดังนี้

 

复句类型

Fùjù lèixíng.

常用关联词

Chángyòng guānliáncí.

例句

Lìjù.

承接复句

Chéngjiē fùjù.

: 便起初接着然后于是跟着最后终于

Yòu jiù biàn qǐchū jiēzhe ránhòu yúshì gēnzhe zài cái zuìhòu zhōngyú

: 起初… , 后来….

Qǐchū, hòulái....

首先… , 然后

Shǒuxiān... , Ránhòu...

… , ….

Xiān... , Zài....

… , 然后… , 最后

Xiān... , Ránhòu..., Zuìhòu...

 

我考虑了很久,最后决定跟他断绝关系。

Wǒ kǎolǜle hěnjiǔ, zuìhòu juédìng gēn tā duànjué guānxì.

ฉันไตร่ตรองตั้งนานสุดท้ายตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กับเขา

今天我们先学生词,再讲课文。

Jīntiān wǒmen xiān xuéshēng cí, zài jiǎngkè wén.

วันนี้เราเรียนศัพท์ใหม่ก่อนเสร็จแล้วค่อยอธิบายตัวบท

起先大家都相信他,后来才发现这是一场骗局。

Qǐxiān dàjiā dōu xiāngxìn tā, hòulái cái fāxiàn zhè shì yī chǎng piànjú.

ตอนแรกทุกคนเชื่อเขาต่อมาถึงได้พบว่านี่เป็นเกมโกง

3. สัมพันธ์แบบให้เลือก选择关系)

แต่ละอนุประโยคต่างก็พูดถึงเรื่องหนึ่งเพื่อให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมที่ใช้บ่อยมีดังนี้

 

复句类型

Fùjù lèixíng.

常用关联词

Chángyòng guānliáncí.

例句

Lìjù.

选择复句

Xuǎnzé fùjù.

 

: 或者或是还是

Huò huòzhě huò shì háishì.

: 或者… , 或者

Huòzhě... Huòzhě...

… , 还是

Shì... , Háishì...

要么… , 要么

Yàome... , Yàome...

不是… , 就是

Bùshì...... Jiùshì......

也许…, 也许

Yěxǔ...... Yěxǔ......

与其… , 不如

Yǔqí...... , Bùrú......

与其… , 宁可(宁肯,宁愿)

Yǔqí...... Nìngkě (nìngkěn, nìngyuàn).

宁可(宁肯,宁愿)…, 也不

Nìngkě (nìngkěn, nìngyuàn)...... Yě bù.

(,,也要)…

(Bù, jué bù, yě yào)...

你可以叫她李小姐,或者叫她李医生。

Nǐ kěyǐ jiào tā li xiǎojiě, huòzhě jiào tā li yīshēng.

คุณสามารถเรียกหล่อนว่านางสาวหลี่หรือไม่ก็เรียกหล่อนว่าคุณหมอหลี่

与其去求别人帮忙,不如自己动手试试。

Yǔqí qù qiú biérén bāngmáng, bùrú zìjǐ dòngshǒu shì shì.

ถ้าจะไปขอให้คนอื่นช่วยลองลงมือทำเองจะดีกว่า

4. สัมพันธ์แบบเพิ่มระดับ递进关系)

อนุประโยคหลังแสดงความหมายว่ามีการเพิ่มระดับหรือพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเทียบกับอนุประโยคแรกโดยต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมที่ใช้บ่อยมีดังนี้

 

复句类型

Fùjù lèixíng.

常用关联词

Chángyòng guānliáncí.

例句

Lìjù.

选择复句

Xuǎnzé fùjù.

:不但不仅不光而且

: Bùdàn bùjǐn bùguāng érqiě.

并且甚至

Bìngqiě bìng shènzhì gèng hái.

以至何况况且甚至于

Yǐzhì hékuàng kuàngqiě shènzhì yú.

: 不但(不仅,不光)… , 而且

: Bùdàn (bùjǐn, bùguāng)...... Érqiě.

(并且,,,甚至)…

(Bìngqiě, hái, yě, shènzhì)...

别说… , 就是….

Bié shuō, jiùshì....

尚且(况且)… , 何况

Shàngqiě (kuàngqiě)... , Hékuàng...

… , ().. ,更何况

Lián... Dōu (yě)...... , Gèng hékuàng......

 

不光你高兴,我们大家都替你感到高兴。

Bùguāng nǐ gāoxìng, wǒmen dàjiā dōu tì nǐ gǎndào gāoxìng.

ไม่เพียงแต่คุณดีใจคนเดียวพวกเราทุกคนก็รู้สึกดีใจแทนคุณด้วย

这个字连老师都不认识,更何况是学生。

Zhège zì lián lǎoshī dōu bù rènshi, gèng hékuàng shì xuéshēng.

ตัวหนังสือตัวนี้แม้แต่ครูยังไม่รู้จักเลยนับประสาอะไรกับนักเรียน

他不但没有生找我的气,还夸了我一番。

Tā bùdàn méiyǒu shēng zhǎo wǒ de qì, hái kuāle wǒ yī fān.

เขาไม่เพียงแต่ไม่ได้โกรธฉันแถมยังชมฉันยกใหญ่เลย

 

5. สัมพันธ์แบบหักเห转折关系)

ความหมายของอนุประโยคหน้ากับอนุประโยคหลังตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกันต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมที่ใช้บ่อยมีดังนี้

 

复句类型

Fùjù lèixíng.

常用关联词

Chángyòng guānliáncí.

例句

Lìjù.

选择复句

Xuǎnzé fùjù.

: 虽然虽然是但是可是然而不过就是只是反而尽管固然只不过

: Suīrán suīrán shénme dàn dànshì kě kěshì què ér rán'ér bùguò jiùshì zhǐshì fǎn'ér jǐnguǎn gùrán zhǐ bùguò.

: 虽然(尽管,虽说, 固然)… , 但是(, 可是,, ) ….

: Suīrán (jǐnguǎn, suīshuō, gùrán)...... , Dànshì (kě, kěshì, dàn, què)......

 

投资需要许多资金,而他现在已是债台高筑。

Tóuzī xūyào xǔduō zījīn, ér tā xiànzài yǐ shì zhàitáigāozhù.

การลงทุนต้องการเงินทุนมากมายแต่ตอนนี้เขาหนี้สินท่วมหัวแล้ว

赚钱固然重要,可是信誉更重要。

Zhuànqián gùrán zhòngyào, kěshì xìnyù gèng zhòngyào.

การหาเงินสำคัญก็จริงแต่ชื่อเสียงกับความน่าเชื่อถือจะสำคัญกว่า

 

6. สัมพันธ์แบบตั้งเงื่อนไข条件关系)

อนุประโยคหนึ่งตั้งเงื่อนไขอีกอนุประโยคหนึ่งบอกผลต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมที่ใช้บ่อยมีดังนี้

复句类型

Fùjù lèixíng.

常用关联词

Chángyòng guānliáncí.

例句

Lìjù.

选择复句

Xuǎnzé fùjù.

 

: 只要只有除非一旦

Zhǐyào zhǐyǒu chúfēi yīdàn.

: 只要(一旦)…,(便)…

Zhǐyào (yīdàn)...... Jiù (biàn)......

只有…,

Zhǐyǒu...... , Cái......

除非…,

Chúfēi...... , Cái......

除非… , 否则(不然)…

Chúfēi...... , Fǒuzé (bùrán)......

…,

Bù... Bù...

无论(不论,不管)…,

Wúlùn (bùlùn, bùguǎn)...... Dōu......

没有人会知道这个秘密,只要你我都不说。

Méiyǒu rén huì zhīdào zhège mìmì, zhǐyào nǐ wǒ dū bù shuō.

ขอเพียงแต่เธอกับฉันไม่พูดก็จะไม่มีใครรู้ความลับ

只有努力工作,才能养活一家老小。

Zhǐyǒu nǔlì gōngzuò, cáinéng yǎnghuo yījiā lǎo xiǎo.

มีแต่ขยันทำงานเท่านั้นถึงจะสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทั้งครอบครัวได้

7. สัมพันธ์แบบสมมุติ假设关系)

อนุประโยคหนึ่งสมมุติอีกอนุประโยคหนึ่งบอกผลต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมที่ใช้บ่อยมีดังนี้

 

复句类型

Fùjù lèixíng.

常用关联词

Chángyòng guānliáncí.

例句

Lìjù.

选择复句

Xuǎnzé fùjù.

 

: 如果假如假若假使要是

: Rúguǒ jiǎrú jiǎruò jiǎshǐ yàoshi.

不然否则要不然要不是

Bùrán fǒuzé yào bùrán yào bùshì.

不然否则要不然要不是

Bùrán fǒuzé yào bùrán yào bùshì.

: 如果(假如,假若, 假使, 要是 )…, ( 那么,便 )….

: Rúguǒ (jiǎrú, jiǎruò, jiǎshǐ, yàoshi)...... Jiù (nàme, biàn)......

如果地球继续变暖,后果是不堪设想的。

Rúguǒ dìqiú jìxù biàn nuǎn, hòuguǒ shì bùkānshèxiǎng de.

ถ้าโลกร้อนขึ้นไปเรื่อยๆผลที่ตามมาอาจร้ายแรงจนยากที่จะคาดเดาได้

即使刮风下雨,他也从不迟到。

Jíshǐ guā fēng xià yǔ, tā yě cóng bù chídào.

ต่อให้ฝนตกลมพัดเขาก็ไม่เคยมาสาย

 

8. สัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผล因果关系)

อนุประโยคหน้าบอกเหตุอนุประโยคหลังบอกผลต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมที่ใช้บ่อยมีดังนี้

 

复句类型

Fùjù lèixíng.

常用关联词

Chángyòng guānliáncí.

例句

Lìjù.

选择复句

Xuǎnzé fùjù.

: 由于因为因此因而

Yóuyú yīn wéi yīncǐ yīn'ér.

所以从而以致可见既然

Suǒyǐ cóng'ér yǐzhì kějiàn Jìrán.

 

: 因为… , 所以

: Yīnwèi...... , Suǒyǐ......

由于… , 因此(因而,所以)…

Yóuyú..., Yīncǐ (yīn'ér, suǒyǐ)...

既然… , (那么)…

Jìrán...... Jiù (nàme)...

之所以… , 是因为

Zhī suǒyǐ...... , Shì yīnwèi...

他的变化太大了,以致我几乎认不出他来了。

Tā de biànhuà tài dàle, yǐzhì wǒ jīhū rèn bù chū tā láile.

การเปลี่ยนแปลงของเขามากมายจนกระทั่งฉันแทบจะจำเขาไม่ได้เสียแล้ว

因为她贪婪自私,所以大家都很厌恶她。

Yīnwèi tā tānlán zìsī, suǒyǐ dàjiā dōu hěn yànwù tā.

เพราะว่าหล่อนโลภและเห็นแก่ตัวดังนั้นทุกคนล้วนรังเกียจหล่อนมาก

9. สัมพันธ์แบบแสดงวัตถุประสงค์目的关系)

อนุประโยคหนึ่งบอกการกระทำอีกอนุประโยคหนึ่งบอกวัตถุประสงค์ต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมที่ใช้บ่อยมีดังนี้

 

复句类型

Fùjù lèixíng.

常用关联词

Chángyòng guānliáncí.

例句

Lìjù.

选择复句

Xuǎnzé fùjù.

: 为了是为了为的是

: Wèile shì wèile wèi de shénme.

以便以免以防省得免得

Hǎo yǐ yǐbiàn yǐmiǎn yǐ fáng shěngde miǎnde.

为了给母亲治病,他卖掉了所有值钱的东西。

Wèile gěi mǔqīn zhì bìng, tā mài diàole suǒyǒu zhíqián de dōngxi.

เพื่อรักษาโรคให้กับแม่เขาได้ขายทิ้งทุกอย่างที่มีค่า

你应该把事情讲清楚,免得别人误会。

Nǐ yīnggāi bǎ shìqíng jiǎng qīngchu, miǎnde biérén wùhuì.

คุณควรอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนจะได้ไม่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก......http://www.bangkapi.ac.th/MediaOnLine/Suparat/

 

Visitors: 119,154