Google+

ภาษาจีนธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร สปาและงานบริการอื่นๆ

คอร์สเรียนภาษาจีนในหลักสูตร "ภาษาจีนธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว โรงแรม

ร้านอาหาร สปา และธุรกิจบริการอื่นๆ"

     หลักสูตรนี้  ติวเตอร์ไฮ้  มุ่งเน้นไปที่การพูดและการสนทนา  โดยแบ่งประเภทการเรียนการสอนออกเป็น 2 ประเภท คือ

          1. หลักสูตรสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

              หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย  ต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาจีน  เหมาะสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเรียนที่ไหน  จะเริ่มเรียนอย่างไร  เรียนอย่างไรถึงจะโดนใจและตรงกับวัตถุประสงค์ของตนเองมากที่สุดหรือตรงกับธุรกิจของตัวเองที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน  ในหลักสูตรนี้จะการพูดและการสนทนาโดยมีกระบวนการสอนและเนื้อหาประกอบด้วย

              - ปูพื้นฐานการออกเสียงภาษาจีน  วิธีการอ่านสัทอักษร (พินอิน:PIN YIN) 

              - วลีและประโยคสนทนาที่พบและใช้บ่อยในชีวิตประจำวันทั่วไป

              - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการของตนเอง

              -  การเรียนรู้ชนิดของคำเพื่อการสร้างประโยค  / โครงสร้างประโยค (อย่างง่าย) ในภาษาจีน

              - วลีและประโยคสนทนา (อย่างสั้นๆและง่าย) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และงานบริการของตนเอง

              -  การเรียนรู้การสร้างประโยคสนทนาภาษาจีนอย่างง่าย  โดยใช้ Mind Map ทางภาษา

              -  การประยุกต์ใช้ประโยคสนทนาในบทเรียนมาใช้จริงในธุรกิจ ด้วยการยกตัวอย่างสถานการณ์ (Role Play)

 

          2. หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้างแล้ว

              สำหรับหลักสูตรนี้  เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้างแล้ว  ในหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้มข้น  และมีความซับซ้อนทั้งในด้านของคำศัพท์และโครงสร้างของประโยค  เพื่อนำมาใช้ในธุรกิจการบริการ  ที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้เข้ามารับการบริการรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรที่เรียนนี้จะประกอบไปด้วย

                - เรียนเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ โดยตรง  ในหลากหลายสถานการณ์

                - ฝึกการพูดและการสนทนาที่มีคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ยาวและซับซ้อนมากขึ้น

                - เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น

                - ฝึกพูดตามสถานการณ์ต่างๆ (Role Play)

 

ตัวอย่างคำศัพท์ วลี และประโยคที่เกี่ยวข้องกับงานบริการในโรงแรม 

预订房间 Booking a room [Hotel Service]

#ChineseLanguage #ChineseForHotelService #TutorHai 


并管/饭店/旅馆/

ปิงก่วน/ฟั่นเตี้ยน
bīnguăn/fàndiàn/lǜguăn

hotel


服务

ฝูอู้/ fúwù

service


经理

จิงหลี่ / jīnglĭ

manager


服务员

ฝูอู้เหยีวน / fúwùyuán

attendant


服务台

ฝูอู้ไถ / fúwùtái

reception (lit. service platform)

预订了吗?

อวี้ติ้งเลอมา?  /yùdìng le ma?

Have you reserved?


请问,有房间吗?

ฉิ่งเวิ่น, โหย่วฝางเจียนมา?/Qĭng wèn, yŏu fángjiān ma?

Do you have any rooms available, please?

几位?

จี่เว่ย? / jĭ wèi? (for)

how many?


一位

อี๋เว่ย / yí wèi

one person


两位

เหลี่ยงเว่ย/ liăng wèi

two people


几天

จี่เทียน? / jĭ tiān?

How many days?


一个晚上

อี๋เก้อะหว่านซรั่ง / yí ge wănshang

one night


两天

เหลี่ยงเทียน / liăng tiān two days


一个星期

อี๋เก้อะซิงชี / yí ge xīngqī

one week


单人房间

ตันเหรินฝางเจียน / dānrén fángjiān

single room


双人房间

ซรวงเหรินฝางเจียน / shuāngrén fángjiān

double room


包早餐吗?

เปาจ่าวชานมา? / bāo zăocān ma?

Is breakfast included?


早餐/早饭

จ่าวชาน/จ่าวฟั่น  zăocān/zăofàn

breakfast


晚饭

หว่านฟั่น / wănfàn

dinner, supper


餐厅在哪儿?

ชานทิงจ้ายหน่าร์ / cāntīng zài năr?

Where is the restaurant?


餐厅

ชานทิง / cāntīng

restaurant, canteen


酒吧

จิ่วปา / jiŭbā

bar


有电话吗?

โหย่วเตี้ยนฮว่ามา? / yŏu diànhuà ma? is there a telephone?


电话

เตี้ยนฮว่า / diànhuà

telephone


电视

เตี้ยนซรื่อ / diànshì

television


洗手间

สีโสร่วเจียน / xĭshŏujiān

toilet, restroom, bathroom


厕所

เช่อสั่ว / cèsuŏ

toilet, restroom, bathroom


淋浴

หลินอวี้ / línyù

shower


สรุ่ย / shuĭ

water

Paying for a room
多少钱?

ตัวสร่าวเฉียน?/ duōshao qián?

How much is it?
一个房间

อี๋เก้อะฝางเจียน / yí ge fángjiān

per room
八百快一天

ปาไป่ไคว่อิ๊เทียน / bā băi kuài yì tiān

800 kuai a day


美元

เหม่ยหยวน / mĕiyuán

US dollar
收信用卡吗?

โซวซิ่นย่งข่ามา? / shōu xìnyòng kă ma?

Do you take credit cards?

โซรว / shōu

Recieve, Take

对不起,不收

ตุ้ยปู้ฉี,ปู้ โซรว / duìbuqĭ, bù shōu

sorry, no (Don't recieve any credit cards)
只收现金

จื่อ โซวเซี่ยนจิน / zhĭ shōu xiànjīn cash only

เถียน / tián

to fill in (a form)
请填这张表

ฉิ่งเถียนเจ้อจางเปี่ยว / qĭng tián zhè zhāng biăo

Please fill in this form.
护照

หู้เจ้า / hùzhào

passport
请给我您的护照

ฉิ่งเก๋ยหว่อหนินเตอะหู้เจ้า / qĭng gĕi wŏ nĭn-de hùzhào

Please give me your passport
请到这边

ฉิ่งเต้าเจ้อเปียน / qĭng dào zhèibiān

Please come this way
钥匙

เย้าสึ yàoshi

key
这是您的钥匙

เจ้อซรื่อหนินเตอะเย่าสึ / zhè shì nín-de yàoshi

Here is your key.
行李

สิงหลี่ / xíngli

luggage, baggage

 

Making a complaint
我有(个)问题

หว่อโหย่ว(เกอะ)เวิ่นถี / wŏ yŏu (ge) wèntí

I have a problem
有问题

โหย่วเวิ่นถี / yŏu wèntí

to have problems

ฉ่าว / chăo

noisy
太吵

ไท่ฉ่าว / tài chăo le

It's noisy.
坏了

ไฮว่เลอะ / huài le

broken (lit. gone bad)
太小了

ไท่เสี่ยวเลอะ / tài xiăo le

too small

จาง / zāng

dirty

 
Visitors: 120,917