Google+

คำศัพท์ภาษาจีนธุรกิจ 50 คำ 商务汉语词汇 TOP50

คำศัพท์ภาษาจีนธุรกิจ 50 คำ

商务汉语词汇 TOP50

General business mandarin words TOP 50

 1. 公司 gōng sī company  บริษัท
 2. 市场 shì chǎng  market ตลาด
 3. 企业 qǐ yè enterprise   การประกอบการ
 4. 投资 tóu zī investment การลงทุน
 5. 银行 yín háng bank ธนาคาร
 6. 美元 měi yuán dollar  เงินดอลล่าร์สหรัฐฯ
 7. 资金 zī jīn  capital   ลงทุน
 8. 业务 yè wù business ธุรกิจ
 9. 增长 zēng zhǎng growth เติบโต
 10. 产品 chǎn pǐn product  ผลิตภัณฑ์ (สินค้า)
 11. 价格 jià gé price ราคา
 12. 管理 guǎn lǐ management  จัดการ การจัดการ
 13. 经济 jīng jì economy  เศรษฐกิจ
 14. 风险 fēng xiǎn risk  ความเสี่ยง
 15. 贷款 dài kuǎn loan การขอสินเชื่อ กู้ยืมเงิน
 16. 大盘 dà pán large cap ทุนจำนวนมาก
 17. 行业 háng yè industry  อุตสาหกรรม
 18. 基金 jī jīn fund เงินทุน กองทุน
 19. 金融 jīn róng finance การเงิน
 20. 生产 shēng chǎn production  การผลิต
 21. 经营 jīng yíng to manage การจัดการ
 22. 财经 cái jīng finance and economics  การเงินและเศรษฐศาสตร์
 23. 客户 kè hù client ลูกค้า
 24. 上市 shàng shì to float (a company on the stock market) เข้าสู่ตลาด, เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
 25. 上市公司 shàng shì gōng sī a listed company  ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัท(ในตลาดหลักทรัพย์)
 26. 交易 jiāo yì transaction การโอนเงิน
 27. 监管 jiān guǎn  oversee / take charge of / supervise / supervisory / supervision  ควบคุมดูแล
 28. 上涨 shàng zhǎng rise / go upward  เติบโตขึ้น, เพิ่มมากขึ้น
 29. 销售 xiāo shòu sale ขาย
 30. 走势 zǒu shì trend แนวโน้ม
 31. 股票 gǔ piào  stock หุ้น, หุ้นส่วน
 32. 个股 gè gǔ individual share  หุ้นบุคคล
 33. 发行 fā xíng to issue/to publish  เผยแพร่
 34. 资产 zī chǎn capital การลงทุน
 35. 品牌 pǐn pái brand ตราสินค้า, ยี่ห้อ
 36. 保险 bǎo xiǎn insurance ประกัน, ประกันภัย
 37. 行情 háng qíng market price / quotation of market price / the current market

    38. Situation  ราคาตลาด (หั่งเช้ง)

    39. 下跌 xià diē to fall/to tumble ตกลง, ลดลง

    40. 人民币 rén mín bì RMB  เงินหยวนของจีน

    41. 大幅 dà fú a big margin / substantially กำไรมาก (อย่างยั่งยืน)

    42. 改革 gǎi gé reform ปฏิวัติ, ปฏิรูป

     43. 全球 quán qiú global  ทั่วโลก

     44. 消费者 xiāo fèi zhě customer ค่าธรรมเนียม การบริการ

     45. 产业 chǎn yè industry ด้านอุตสาหกรรม

     46. 金融机构 jīn róng jī gòu financial institute สถาบันทางการเงิน

     47. 反弹 fǎn dàn bounce back / rebound  ฟื้นกลับคืน

     48. 利润 lì rùn profits กำไร

     49. 信息 xìn xī information  ข่าวสาร

     50. 股价 gǔ jià share price ราคาหุ้น

     51. 成本 chéng běn cost  ต้นทุน

Visitors: 117,689