Google+

ภาษาจีนสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก Chinese for Import Export Business

ศัพท์ภาษาจีน : การนำเข้าและส่งออกสินค้า [进出口货物]

进出口货物 [jìnchūkǒu huòwù] การนำเข้าและส่งออกสินค้า (imported and exported products)

输出入货物 [shūchūrù huòwù]  การนำเข้าและส่งออก (imports and exports)

信用证 [xìnyòngzhèng]  เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีเดียวที่มีหลักประกันพอที่จะเชื่อได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า (L/C -letter of credit)

保证书 [bǎozhèngshū] หนังสือค้ำประกัน (L/G -letter of guarantee)

离岸价 [lí’ànjià] ราคาส่งมอบจะคิดต้นทุนสินค้าบวกค่าจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อจนถึงที่ท่าเรือต้นทาง ค่าขนส่งตั้งแต่เรือออกจากท่าต้นทางผู้ซื้อจะเป็นผู้จ่ายเอง (FOB -Free On Board)

到岸价 [dào’ànjià] ราคาส่งมอบจะคิดต้นทุนสินค้าบวกค่าประกันสินค้า และค่าขนส่งสินค้าจนถึงท่าเรือปลายทาง  ผู้ซื้อต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนสินค้าจากท่าเรือไปเข้าโกดังในบริษัทเอง (CIF -Cost, Insurance, and Freight)

船边交货价 [chuánbiān jiāohuòjià] เงื่อนไขที่ผู้ขายรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงภัยต่าง ๆ จนสินค้าถึงท่าเรือไม่รวมค่าขนสินค้าลงเรือ (F.A.S. – free alongside ship)

平安险 [píng’ān xiǎn] การประกันตามเงื่อนไขนี้ให้ความคุ้มครองแคบที่สุด กล่าวคือ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะเมื่อสินค้าเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) เท่านั้น ถ้าสินค้านั้นได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) จะไม่ได้รับการชดใช้ (F.P.A. -Free from Particular Average)

装船 [zhuāngchuán] การส่งสินค้า (shipment)

装运 [zhuāngyùn] ลำเลียงสินค้า

装运港 [zhuāngyùn gǎng] ท่าเรือขนส่งสินค้า, พอร์ตขนส่งสินค้า

运输 [yùnshū] การขนส่ง

车运 [chēyùn] การขนส่งทางรถยนต์

陆运 [lùyùn] การขนส่งทางบก

海运 [hǎiyùn] การขนส่งทางทะเล

空运 [kōngyùn] การขนส่งทางอากาศ

空运进口货物 [kōngyùnjìnkǒu huòwù] การนำเข้าสินค้าทางอากาศ

货运 [huòyùn] การขนส่งสิ่งค้า

运费 [yùnfèi] ค่าขนส่ง

运费预付 [yùnfèiyùfù]  ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง (freight prepaid)

运费由提货人支付 [yùnfèi yóutíhuòrén zhīfù] ค่าระวางจ่ายที่ปลายทาง (freight collect)

仓库 [cāngkù] โกดัง

农产品输入 [nóngchǎnpǐn shūrù] การนำเข้าสินค้าทางการเกษตร

卸货 [xièhuò] [xièhuò] ขนถ่ายสินค้า

卸货港 [xièhuò gǎng] ท่าเรือถ่ายสินค้า

包装 [bāozhuāng] การบรรจุสินค้า (packing)

品质证书 [pǐnzhí zhèngshū] ใบรับรองคุณภาพ

协议书 [xié​yì​shū] หนังสือข้อตกลงความร่วมมือ

启运港 [qǐyùngǎng] ท่าเรือส่งออก

港 [gǎng] ท่าเรือ

口岸 [kǒuàn] ท่าเรือ/พอร์ต

启运 [qǐyùn] เริ่มส่ง(สินค้า)

启运口岸 [qǐyùn kǒu’àn] ท่าเรือส่งออก

到达口岸 [dàodá kǒu’àn] ถึงท่าเรือ

目的港 [mùdì gǎng] ท่าเรือปลายทาง

集装箱 [jízhuāngxiāng] ตู้คอนเทนเนอร์

启运地 [qǐyùndì] สถานที่ส่ง

检验日期 [jiǎnyàn rìqí] วันที่ตรวจสอบ (date of inspection)

海关文件 [hǎiguān wénjiàn] เอกสารศุลกากร

报关 [bàoguān] แจ้งเสียภาษีต่อด่านศุลกากร

关税 [guānshuì] ภาษีศุลกากร

报单 [bàodān] ใบแจ้ง

订单 [dìngdān] ใบสั่งซื้อสินค้า

提单, 提货单 [tí​dān​, tíhuòdān]  เอกสารส่งสินค้าทางเรือ, ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L – Bill of Lading)

退税 [tuìshuì] การคืนภาษี

进口申报 [jìnkǒu shēnbào] ใบขนสินค้าขาเข้า (declaration for import)

出口申报单 [chūkǒu shēnbàodān] ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration)

进出口申报 [jìnchūkǒushēnbào]   ใบขนสินค้าขาเข้าและออก (import and export declaration)

出口货物报关单 [chūkǒu huòwù bàoguāndān] ใบเสียภาษีสินค้าส่งออก

海运运输提单 [hǎiyùn yùnshū tídān] ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Oc.B/L Ocean bill of lading)

航路运货单 [hánglù yùnhuòdān]  ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (AWB-Air Way Bill)

发票 [fāpiào] บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

装箱单 [zhuāngxiāngdān] บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (packing list, shipping list)

进口许可证 [jìnkǒuxǔkězhèng] ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (Import License)

产地证明书 [chǎndì zhèngmíngshū]  ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) (C/O;c.o. – Certificate of origin)

出口许可证  [chūkǒuxǔkězhèng] ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก  (Export License)

非整装箱货;拼箱货 [fēizhěngzhuāng xiānghuò; pīnxiānghuò]  สินค้าไม่เต็มตู้ (LCL- Less than a full Container Load Cargo)

整箱货 [zhěngxiānghuò] สินค้าเต็มตู้ (FCL -Full Container Load)

集装箱堆场 [jízhuāngxiāng duīchǎng] ลานตู้สินค้า (CY -Container Yard)

预计离港时间 [yùjì lígǎngshíjiān] เวลาประมาณที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง  (ETD -estimated time of departure)

预计到时间 [yùjì dàoshíjiān] เวลาประมาณที่เรือจะถึงท่าปลายทาง (ETA -estimated time of arrival)

估计到达时间 [gūjìdàodáshíjiān]  เวลาประมาณที่เรือจะถึงท่าปลายทาง  (ETA -estimated time of arrival)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา: http://pasajeen.com/ศัพท์ภาษาจีน-การนำเข้าและส่งออกสินค้า-进出口货物

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 เงื่อนไขการชำระเงิน  (ศัพท์จีน-อังกฤษ)

คำศัพท์ที่มักจะพบบ่อยสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ 

进出口贸易常用词汇及短语

自由贸易区

zìyóu màoyì qū

 free trade zone

เขตการค้าเสรี

贸易顺差

màoyì shùnchā

favorable balance of trade

เกินดุลการค้า

对外贸易值

duìwài màoyì zhí

value of foreign trade

มูลค่าการค้าต่างประเทศ

贸易逆差

màoyì nìchā

unfavorable balance of trade

ขาดดุลการค้า

国际贸易值

guójì màoyì zhí

value of international trade

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ

商品倾销

shāngpǐn qīngxiāo

dumping

การทุ่มตลาดสินค้า

优惠关税

yōuhuì guānshuì

special preferences

ภาษีศุลกากรพิเศษ

保税仓库

bǎoshuì cāngkù

bonded warehouse

คลังสินค้าฑัณฑ์บน

进口配额制

jìnkǒu pèi'é zhì

import quotas

นำเข้าระบบโควต้า

零售价

língshòu jià

retail price

ราคาขายปลีก

进口许口证

jìnkǒu xǔ kǒu zhèng

import licence

ใบอนุญาตนำเข้า

出口许口证

chūkǒu xǔ kǒu zhèng

export licence

ส่งออกใบอนุญาต

现行价格(时价)

xiànxíng jiàgé (shí jià)

current price/ prevailing price

ราคาปัจจุบัน / ราคาแลกเปลี่ยน

国际市场价格

guójì shìchǎng jiàgé

World (International)Market price

ราคาตลาดโลก (ระหว่างประเทศ) ราคาตลาด

 

คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในการขนส่ง,คำศัพท์ธุรกิจ

วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้กันในการขนส่ง ภาษาจีนคำศัพท์ธุรกิจ กันนะครับ

คำศัพท์

คำอ่าน

คำแปล

1. 装运

(zhuāng yùn)

บรรทุกสินค้าและลำเลียง

  1. 消费者权益保护法 

( xiāofèizhěquányìbǎohùfǎ )

กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค

3. 交谈

(jiāo tán)

การสนทนาในเรื่องทั่วไป

4. 繁忙

(fán máng)

ไม่ว่าง, ยุ่ง

5. 正经

(zhèng jīng)

จริงจัง

6. 咨询

(zī xún)

การให้คำปรึกษา

7. 租船

(zū chuán)

การเช่าเหมาลำ

8. 订舱

(dìng cāng)

การจองสำหรับการขนส่ง

9. 承担

(chéng dān)

รับผิดชอบ

10. 费用

(fèi yòng)

ค่าใช้จ่าย

11. 手续费

(Shǒuxù fèi)

ค่าธรรมเนียม

12. 启运港

(qǐ yùn gǎng)

ท่าเรือที่ออกเดินทาง

13. 目的港

(mù dì gǎng)

ท่าเรือจุดหมายปลายทาง

14. 装船

(zhuāng chuán)

การส่งสินค้า

15. 货物

(huò wù)

สินค้า

16. 越过

(yuè guò)

ข้ามไป

17. 营业税 

( yíngyèshuì )

 ภาษีการค้า(tax on business)

18. 义务

(yì wù)

หน้าที่ที่ต้องทำอย่างเคร่งครัด

19. 多式联运

(duō shì lián yùn)

ขนส่งหลายรูปแบบ

20. 拒付

(jù fù)

ปฏิเสธการจ่ายเงิน

21. 发票

(fā piào)

ใบเสร็จ

22. 符合

(fú hé)

เป็นไปตามที่...

23. 单证

(dān zhèng)

เอกสาร

24. 检查

(jiǎn chá)

ตรวจสอบ

25. 集装箱

(jí zhuāng xiāng)

ตู้คอนเทนเนอร์

26. 海运

(hǎi yùn)

การขนส่งทางทะเล

27. 空运

(kōng yùn)

การขนส่งทางอากาศ

28. 陆运

(Lù yùn)

การขนส่งทางบก

29. 不可抗力

(bù kě kàng lì)

ไม่คาดคิด, เหนือความคาดหมาย, เหตุสุดวิสัย

30. 增值税

( zēngzhíshuì )

ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)

31. 订金

(Dìng jīn)

เงินค่ามัดจำ

32. 海关

(hǎiguān)

ศุลกากร

33. 预扣税款

(yùkòu shuìkuǎn)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

34. 供货商

(gōnghuòshāng)

ซัพพลายเออร์ (supplier)

35. 商船

(shāngchuán)

เรือสินค้า(merchantship)

ที่มา :  http://ntpnsystem.blogspot.com/2012/10/blog-post.html 

 

 

สนใจติดต่อสอบถาม☎️ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียน/ ตารางเรียน/ และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ https://www.easythaichinese.com/

 

LineID:  hai_harvard,  http://line.me/ti/p/~hai_harvard

 

LineID:  haiHarvardwu  http://line.me/ti/p/~haiHarvardwu  

**แอดไลน์ง่ายสุดครับ** 

เบอร์โทรศัพท์

Visitors: 119,154