Google+

ประโยคสนทนาภาษาจีนธุรกิจที่ใช้บ่อย

ประโยคสนทนาภาษาจีนธุรกิจที่ใช้บ่อย

商务้汉语口语常用句

 

ความต้องการและความคาดหวัง 希望与要求  

ส่วนที่ 1

1. We'd like to express our desire to establish business relationship with you on the basis of quality, mutual benefit and exchange of needed goods .

我们希望在保证质量、互惠互利以及交易彼此需要的货物的基础上和你们建立业务关系。

Wǒmen xīwàng zài bǎozhèng zhìliàng, hùhuì hùlì yǐjí bǐcǐ xūyào de  huòwù de jīchǔ shàng hé nǐmen jiànlì yèwù guānxì.

เราหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ บนพื้นฐานของคุณภาพ มีผลประโยชน์ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนสินค้าที่ต้องการซึ่งกันและกัน

 

2. In order to extend our export business to your country we wish to enter into direct business relations with you.

为了扩大我们在贵国的出口业务,我们希望和你们建立直接贸易关系。

Wèile kuòdà wǒmen zài guì guó de chūkǒu yèwù, wǒmen xīwàng      hé nǐmen jiànlì zhíjiē màoyì guānxì.

เพื่อขยายธุรกิจส่งออกของเราในประเทศของคุณ เราหวังว่าจะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับคุณได้โดยตรง

 

3. Our hope is to establish mutually beneficial trading relations between us .

希望在我们之间能够建立互惠互利的贸易关系。

Xīwàng zài wǒmen zhī jiān nénggòu jiànlì hùhuì hùlì de màoyì guānxì.

หวังว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเราที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้

 

4. We look forward to further extensions of pleasant business relations.

我们期待进一步保持愉快的业务关系。              

Wǒmen qídài jìnyībù bǎochí yúkuài de yèwù guānxì.

เราหวังว่าจะรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าพอใจต่อไปได้

 

5. It’s our hope to continue with considerable business dealing with you.

我们的希望是和你们保持可观的生意往来。

Wǒmen de xīwàng shì hé nǐmen bǎochí kěguān de shēngyì wǎnglái.

เราหวังว่าจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณต่อไปได้

 

6. We look forward to receiving your quotation very soon.

我们期待尽快收到你们的报价单。

Wǒmen qídài jǐnkuài shōu dào nǐmen de bàojià dān.

เราหวังว่าจะได้รับใบเสนอราคาของคุณโดยเร็วที่สุด

 

7. I hope you see from the reduction that we are really doing our utmost.

我希望你能够看到我们事实上已经作出了最大程度的让价。

Wǒ xīwàng nǐ nénggòu kàn dào wǒmen shìshí shàng yǐjīng zuòchūle zuìdà chéngdù de ràng jià.

ฉันหวังว่าคุณจะมองเห็นว่า จริง ๆ เราได้จัดทำข้อเสนอที่ดีที่สุดให้แก่คุณแล้ว

 

8. We hope to discuss business with you at your earliest convenience.

我们希望在你方便的时候和你洽谈业务。

Wǒmen xīwàng zài nǐ fāngbiàn de shíhòu hé nǐ qiàtán yèwù.

เราหวังว่าเมื่อใดที่คุณสะดวกก็จะได้หารือเกี่ยวกับธุรกิจกับคุณ

 

9. We wish to express our desire to trade with you in leather shoes.

我们非常希望和你进行皮鞋的买卖生意。

Wǒmen fēicháng xīwàng hé nǐ jìnxíng píxié de mǎimài shēngyì.

เราอยากทำธุรกิจค้าขายรองเท้าหนังกับคุณมาก

 

10. We look forward to your early reply and trust that through our mutually cooperation we shall be able to conclude this transaction with you in the near further.

我们期待您的及时反馈,并且相信通过互相之间的合作,我们会进行越来越多的交易。

Wǒmen qídài nín de jíshí fǎnkuì, bìngqiě xiāngxìn tōngguò hù xiāng zhī jiān de hézuò, wǒmen huì jìnxíng yuè lái yuè duō de jiāoyì.

เราหวังว่าจะได้รับข้อเสนอแนะจากคุณในเวลาที่เหมาะสม และเชื่อว่าเราจะได้ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราจะดำเนินกิจการต่างๆด้วยกันมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

11. I hoped we can do business together and looking forward to hearing from you soon.

希望我们可以一起做生意,期待尽快得到您的回答。

Xīwàng wǒmen kěyǐ yīqǐ zuò shēngyì, qídài jǐnkuài dédào nín de huí  dá.

หวังว่าเราจะทำธุรกิจร่วมกันและหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณในไม่ช้า

 

12. I hoped we can cooperate happily.

希望我们合作愉快。

Xīwàng wǒmen hézuò yúkuài.

ฉันหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอย่างมีความสุข

 

13. I hoped we can continue our cooperation.

希望我们能够继续合作。

Xīwàng wǒmen nénggòu jìxù hézuò.

หวังว่าเราจะยังคงได้ร่วมงานกันต่อไป

 

14. We sincerely hope that this transaction will turn out to the satisfaction of both parties.

我们真诚地希望本次交易双方都能满意。

Wǒmen zhēnchéng de xīwàng běn cì jiāoyì shuāngfāng dōu néng    mǎnyì.

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับความพึงพอใจในการทำธุรกรรมครั้งนี้

 

15. We hoped that this market trend will continue.

希望市场形势能够继续保持。

Xīwàng shìchǎng xíngshì nénggòu jìxù bǎochí.

ฉันหวังว่าสถานการณ์ด้านตลาดจะยังคงดำเนินต่อไปได้

 

***************************

โค้ชไฮ้ – ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง/ผู้แปล            เป็นโค้ช/ติวเตอร์สอนภาษาจีน จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยะธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ (University of International Business and Economics:  对外经济贸易大学 ; UIBE ) เชี่ยวชาญการสอนการสนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน  การเตรียมภาษาจีนสำหรับแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ภาษาจีนธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการต่างๆ ทั้ง การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจนวดสปา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการติวสอบวัดระดับภาษาจีน

 

Visitors: 120,918