Google+

คำศัพท์ธุรกิจน่ารู้ เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์

ศัพท์ธุรกิจน่ารู้เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์


ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน


สินค้า และผลิตภัณฑ์

ลำดับ

คำศัพท์

คำอ่าน

อักษรจีน

1

การกระจายสินค้า

สือถี่เฟินเพ่ย์,

สืออู้เฟินเพ่ย์

实体分配,

实物分配

2

การกำหนดจุดยืนผลิตภัณฑ์

ฉานผิ่นลี่ฉ่างเสี้ยนติ้ง

产品立场限定

3

การกำหนดราคา

ติ้งเจี้ย

定价

4

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

คงจงยวิ่นซู,

คงยวิ่น,

คงยวิ่นฮั่วอู้

空中运输,

空运,

空运货物

5

การขนส่งสินค้าจากเรือใหญ่

เยว่สวานเจียวฮั่ว (เก่ยข้าวสวานเตอฉวานจือ)

越舷交货(给靠舷的船只)

6

การขายฝาก

เตี่ยนม่าย,

จี้โซ่ว

典卖,

寄售

7

การซื้อขายสินค้าล่วงหน้า

หยว่นชีเจียวฮั่ว,

ชีฮั่วเจียวอี้,

ชีฮั่วม่าวอี้

远期交易,

期货交易,

期货贸易

8

การซื้อคืนผลิตภัณฑ์

ฉานผิ่นหุยเซียว,

ฉานผิ่นหุยโก้ว,

ฉานผิ่นฝ่านเซียว

产品回销,

产品回购,

产品返销

9

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฉานผิ่นไคฟา

产品开发

10

การเรียกคืนผลิตภัณฑ์

ฉานผิ่นจาวหุย

产品召回

11

การส่งคืนสินค้า

โก้วฮั่วทุ่ยหวาน,

จิ้นฮั่วทุ่ยหุย

购货退还,

进货退回

12

การส่งมอบสินค้า

เจียวฮั่ว,

เจียวฟู่,

เจียวเกอ

交货,

交付,

交割

13

การเรียกคืนผลิตภัณฑ์

ฉานผิ่นจาวหุย

产品召回

14

การส่งสินค้าออก

ชู่เซียวหัวต้ง,

ม่าวอี้ชู่จิ้น,

ม่าวอี้เซียวโซ่ว,

เซียวโซ่วชู่จิ้น,

ชู่เซียว

促销活动,

贸易促进,

贸易销售,

销售促进,

促销

15

การสั่งสินค้าเข้า (การค้านำเข้า)

จิ้นโข่วม่าวอี้

进口贸易

16

กำหนดเวลาส่งมอบสินค้า

เจียวฮั่วชี,

เจียวฮั่วชีเซี่ยน,

เจียวฉวนสือเจียน,

เจียวฮั่วสือเจียน,

เจียวฟู่สือเจียน

交货期,

交货期限,

交船时间,

交货时间,

交付时间

17

ขนถ่ายสินค้า

จว่านยวิ่นซางผิ่น

转运商品

18

ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์

ฉานผิ่นเตอเข่อข้าวซิ่ง

产品的可靠性

19

ค่าขนส่งสินค้า

เชอหม่าเฟ่ย์,

ยวิ่นเฟ่ย์

车马费,

运费

20

ฉลากสินค้า

เปียวเชียน,

อู้ผิ่นเปียวเชียน,

เชียนเถียวซางเปียว

标签,

物品标签,

签条商标

21

ด่านศุลกากร

กวานข่า,

ไห่กวนกวานข่า

关卡,

海关关卡

22

ใบกำกับภาษี

ซุ่ยเพี่ยว

税票

23

ใบขนสินค้าออก

ชูโข่วป้าวตาน,

ชูโข่วเติงจี้

出口报单,

出口登记

24

ใบขนสินค้าเข้า

ป้าวกวานตาน,

ป้าวจิ้นโข่วตาน

报关单,

报进口单

25

ใบแจ้งราคา

อู้เจี้ยเปี่ยว,

เจี้ยเก๋อเปี่ยว,

เจี้ยมู่เปี่ยว,

เจี้ยมู่ตาน,

เจี้ยเก๋อตาน,

ป้าวเจี้ยตาน

物价表,

价格表,

价目表,

价目单,

价格单,

报价单

26

ใบแจ้งหนี้

ฟาเพี่ยว,

โซ่วฮั่วฟาเพี่ยว,

เซียวฮั่วฟาเพี่ยว,

เซียวโซ่วฟาเพี่ยว

发票,

售货发票,

销货发票,

销售发票

27

ใบสอบราคา

สวินเจี้ยตาน

询价单

28

ใบสั่งของ

ติ้งฮั่วตาน

订货单

29

ใบอนุญาตนำเข้า

จิ้นเข่าพีจุ่นตาน,

จิ้นเข่าจื๋อจ้าว,

ชูโข่วสวีเเข่อเจิ้ง,

จุ่นจิ้นโข่วเจิ้ง,

จิ้นโข่วสวีเข่อเจิ้ง,

จิ้นโข่วจุ่นสวี่เจิ้ง,

จิ้นโข่วฮู่จ้าว

进口批准单,

进口执照,

出口许可证,

准进口证,

进口许可证,

进口准许证,

进口护照

30

ใบอนุญาตส่งออก

ชูโข่วสวีเข่อเจิ้ง,

ซูชูสวีเข่อ,

ซูชูสวีเข่อเจิ้ง

出口许可证,

输出许可,

输出许可证

31

ป้ายแสดงราคาสินค้า

ซางผิ่นเจี้ยมู่ไผ

商品价目牌

32

ปริมาณการซื้อขาย

เฉิงเจียวเลี่ยง,

อิ๋งเย่เอ๋อ,

เซียวโซ่วเอ๋อ,

เจียวอี้เลี่ยง,

เย่อู้เลี่ยง

成交量,

营业额,

销售额,

交易量,

业务量

33

ยอดซื้อสุทธิ

จิ้นเลี่ยวจิ้งเอ๋อ

进料净额

34

ระบบกลไกราคา

เจี้ยเก๋อถี่ซี่

价格体系

35

ราคาขายปลีก

หลิงโซ่วเจี้ยเก๋อ,

หลิงโซ่วเจี้ย

零售价格,

零售价

36

ราคาขายส่ง

พีฟาเจี้ยเก๋อ,

พีฟาเจี้ย

批发价格,

批发价

37

ราคาต่อหน่วย

ตานเจี้ย,

ตานเว่ย์เจี้ยเก๋อ

单价,

单位价格

38

ราคาทุน

เฉิงเปิ่นเจี้ย,

จิ้นฮั่วเจี้ย,

ซิงฉ่านเจี้ยเก๋อ,

เฉิงเปิ่นเจี้ยเก๋อ,

หยวนเจี้ย

成本价,

进货价,

生产价格,

成本价格,

原价

39

ราคาเสนอขายสูงสุด

จุ้ยกาวป้าวเจี้ย,

ติ่งผาน

最高报价,

顶盘

40

ราคาเสนอซื้อ

หม่ายฟังฟาชูเตอป้าวเจี้ย,

เก้าฮั่วป้าวเจี้ย,

หม่ายฟังชูเจี้ย,

หม่ายฟังตี้ผาน,

หม่ายฟังฟาเจี้ย,

ซวีฉิวเจี้ยเก๋อ

买方发出的报价,

购货报价,

买方出价,

买方递盘,

买方发价,

需求价格

41

เลขที่คำสั่งซื้อ

ติ้งตานห้าวซู่,

ติ้งตานห้าวหม่า,

ติ้งตานเปียนห้าว

订单号数,

订单号码,

订单编号

42

วัตถุดิบ

หยวนเลี่ยว,

หยวนฉายเลี่ยว,

หยวนสื่อฉายเลี่ยว

原料,

原材料,

原始材料

43

ศูนย์กระจายสินค้า

ซางผิ่นจี๋ซ่านจงซิน

商品集散中心

44

ศูนย์การค้า

ซางเย่ชวี,

ซางเย่จงซิน,

ซางม่าวจงซิน,

ซื่อฉ่าง,

โก้วอู้จงซิน,

ม่าวอี้จงซิน

商业区,

商业中心,

商贸中心,

市场,

购物中心,

贸易中心

45

ส่งมอบสินค้า

เจียวฮั่ว

交货

46

ส่งออก

ชูโข่ว,

ซูชู

出口,

输出

47

สถานที่ส่งมอบสินค้า

เจียวฮั่วตี้เตี่ยน,

เจียวฮั่วเตี่ยน,

เจียวฟู่ตี้เตี่ยน

交货地点,

交货点,

交付地点

48

สั่งซื้อสินค้า

ติ้งโก้ว,

ติ้งฮั่ว

定购,

订货

49

สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

หว่างซ่างโก้วอู้

网上购物

50

สินค้า

ซางผิ่น,

โต้งฉ่าน

商品,

动产

51

สินค้าเกษตร

หนงฉานผิ่น

农产品

52

สินค้าขาออก

ชูโข่วซางผิ่น

出口商品

53

สินค้าคงคลัง

เซี่ยนฮั่ว,

คู่ฉุน,

ฉุนฮั่ว

现货,

库存,

存货

54

สินค้าควบคุม

กว่านจื้อซางผิ่น

管制商品

55

สินค้าด้อยคุณภาพ

ตีตั่งซางผิ่น,

ตีตั่งฮั่วอู้,

เลี่ยเติ่งฮั่วอู้,

เลี่ยเติ่งอู้ผิ่น,

เลี่ยจื้อซางผิ่น,

ฉูหลี่ผิ่น

低档商品,

低档货物,

劣等货物,

劣等物品,

劣质商品,

处理品

56

สินค้าต้องห้าม

เหวยจิ้นผิ่น,

จิ้นจื่อทงกวานจืออู้ผิ่น,

โจ่วซือฮั่วผิ่น

违禁品,

禁止通关之物品,

走私货品

57

สินค้าที่ซื้อขายกันล่วงหน้า

ชีฮั่ว

期货

58

สินค้านำเข้า

จิ้นโข่วฮั่ว,

จิ้นโข่วซางผิ่น

进口货,

进口商品

59

สินค้าปลอดภาษี

เหมี่ยนซุ่ยฮั่วอู้,

เหมี่ยนซุ่ยผิ่น,

เหมี่ยนซุ่ยซางผิ่น,

เหมียนซุ่ยอู้ผิ่น

免税货物,

免税品,

免税商品,

免税物品

60

สินค้ามือสอง

เอ้อร์โส่วฮั่ว,

จิ้วฮั่ว

二手货,

旧货

61

สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ชินเฉวียนอู้ผิ่น,

ชินเฉวียนจื้อผิ่น

侵权物品,

侵权制品

62

สินค้าสำเร็จรูป

จื้อเฉิงผิ่น,

ฉ่านเฉิงผิ่น,

เจียกงผิ่น,

เฉิงผิ่น

制成品,

产成品,

加工品,

成品

63

สูตรของผลิตภัณฑ์

เซิงฉ่านเพ่ย์ฟัง

生产配方

64

เสนอราคา

ป้าวผาน,

ชูเจี้ย

报盘,

出价

65

ห้ามนำเข้า

จิ้นจื่อจิ้นโข่ว

禁止进口

66

ห้ามส่งออก

จิ้นจื่อชูโข่ว

禁止出口

67

อีคอมเมิร์ซ (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

เตี้ยนจึซางอู้

电子商务

68

เอกสารชิปปิ้ง

จวงยวิ่นตานจวี้

装运单据

69

เอฟโอบี (ราคาส่งถึงระวางเรือ)

ฉวนซ่างเจียวฮั่วเจี้ยเก๋อ,

หลีอ้านเจี้ยเก๋อ

船上交货价格,

离岸价格(FOB)

70

เอฟโออาร์ (ราคาส่งถึงรถไฟ)

เถี่ยลู่(หั่วเชอซ่าง)เจียวฮั่วเจี้ยเก๋อ

铁路(火车上)交货价格(FOR)

 

 

***************************** 

สนใจติดต่อสอบถาม️ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาจีนกลาง/ ตารางเรียน/ และรายละเอียดเนื้อหาการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ติวเตอร์ไฮ้หรือ

Website : https://www.easythaichinese.com/

Line: hai_harvard,  haiHarvardwu

**แอดไลน์ง่ายสุดครับ**

http://line.me/ti/p/~hai_harvard หรือ

 http://line.me/ti/p/~haiharvardwu

เบอร์โทรศัพท์: ‪083-549-4445 / ‪089-126-5695

*******************************

ติดตามข้อมูลหลักสูตรเนื้อหาที่สอนและราคาค่าเรียนหรืออื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แฟนเพจและบล๊อก

Website: www.easythaichinese.com

และ https://chinese-for-cabin-crew.blogspot.com/ 

*******************************

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาจีนได้ในDescription: Fanpage Facebook :

-           ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(Chinese For Cabin Crew) Description:

https://www.facebook.com/ChineseForCabinCrew/ และ

https://www.easythaichinese.com/ 

-           ภาษาจีนธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ https://www.facebook.com/ChineseForServiceIndustries/  

-           เรียนภาษาจีนกับติวเตอร์ไฮ้สายไหมบางเขนสุขาภิบาล5 วัชรพลรามอินทรา  Description: https://www.facebook.com/TutorHaiChinese/ หรือ

https://www.facebook.com/EasyThaiChinese/ หรือ

https://m.facebook.com/LikeMandarinChinese/

*******************************

สถานที่เรียนภาษาจีนนะครับ

Chinese Language’s Home by Tutor Hai

79/151 ม.เดอะคอนเนค ทางด่วนวัชรพล แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร10220, Khwaeng Ao Ngoen, Khet Sai Mai, Krung Thep Maha Nakhon 10220, Thailand

+66 83 549 4445

https://goo.gl/maps/T4WUjt71oJw

******************************

 
โค้ชไฮ้ – ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง/ผู้แปล            เป็นโค้ช/ติวเตอร์สอนภาษาจีน จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยะธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ (University of International Business and Economics:  对外经济贸易大学 ; UIBE ) เชี่ยวชาญการสอนการสนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน  การเตรียมภาษาจีนสำหรับแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ภาษาจีนธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการต่างๆ ทั้ง การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจนวดสปา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการติวสอบวัดระดับภาษาจีน

 

Visitors: 119,155