Google+

คำศัพท์ธุรกิจไทย-จีน เกี่ยวกับการก่อตั้งและดำเนินกิจการ หน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ศัพท์ธุรกิจไทย-จีนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน

การก่อตั้งและการดำเนินกิจการ

ลำดับที่

คำศัพท์

คำอ่าน

อักษรจีน

1

กรณีพิพาท

จิวเฟิน จิวเฟินซื่อเจี้ยน

纠纷,纠纷事件

2

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ต่งซื่อจ่าง

董事长

3

กรรมสิทธิ์เครื่องหมายและยี่ห้อการค้า

ซางเปียว ซางฮ่าว จวนลี่เฉวียน

商标商号专利权

4

กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย

เหอฝ่า เฉวียนลี่

合法权利

5

กระบวนการผลิต

เซิงฉ่าน กั้วเฉิง

生产过程

6

กลไกตลาด

ซื่อฉ่าง ต้งลี่

市场动力

7

กลไกราคา

อู้เจี้ย จีจื้อ

物价机制

8

กลยุทธ์ทางการตลาด

ซื่อฉ่าง เช่อเลว่

市场策略

9

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

จิงอิ๋ง เช่อเลว่

经营策略

10

การก่อตั้งนิติบุคคล

เหอปิ้ง

合并

11

การเข้าปรับปรุงกิจการ

เฟินเล่ย จี้เจี้ย

分类计价

12

การควบกิจการ

ฉี่เย่ เจียนปิ้ง

企业兼并

13

การควบคุมคุณภาพ

จื้อเลี่ยง กว๋านหลี่

质量管理

14

การควบคุมมลพิษ

อูหร่าน ค่งจื้อ

污染控制

15

การค้าปลีก

หลิงโซ่ว

零售

16

การค้าส่ง

พีฟา ม่าวอี้

批发贸易

17

การค้ำประกัน

เหรินเซินตานป่าว

人身担保

18

การโฆษณา

กว่างก้าว

广告

19

การจดทะเบียนการค้า

ซางเย่จู้เช่อ

商业注册

20

การจดทะเบียนสิทธิบัตร

จวานลี่เฉวียนเติงจี้

专利权登记

21

การจัดจำหน่าย

เซียวโซ่ว
ฟาสิง

销售,发行

22

การจัดซื้อ

โก้วไหม่

购买

23

การจัดสรรกำไร

ลี่ยรุ่นเฟินเพ่ย์

利润分配

24

การจำนอง

ตี่ยา

抵押

25

การเช่าช่วง

จว่านจู
เฟินจู

转租,分租

26

การเช่าซื้อ

เฟินชีฟู่ขว่าน

分期付款购买

27

การตกลงซื้อขาย

เฉิงเจียว
ต๋าเฉิงเสียอี้

成交,达成协议

28

การตลาด

สิงเซียว
หม่ายม่าย

行销,买卖

29

การต่อรองราคา

ถ่าวเจี้ยหวนเจี้ย

讨价还价

30

การตั้งราคา

ติ้งเจี้ย

定价

31

การถือครอง

ป่าว่อ
ฉือโหย่ว

把握,持有

32

การถือหุ้น

ฉือโหย่วกู่เพี่ยว

持有股票

33

การบริการหลังการขาย

โซ่วโฮ่วฝูอู้

售后服务

34

การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง

กู้จู่เจื๋อเหริ้นเสี่ยน

雇主责任险

35

การประกันภัยความรับผิดต่อ
ความเสียหายของทรัพย์สิน

ฉายฉ่านสุ่นซือเจ๋อ เหริ้นเสี่ยน

财产损失责任险

36

การประชาสัมพันธ์ (พีอาร์)

กงกวาน

公关

37

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

กู่ตงต้าหุ้ย

股东大会

38

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

กู่ตงเท่อเปี๋ยต้าหุ้ย

股东特别大会

39

การปรับค่าจ้างตามค่าครองชีพ

เถียวเจิ่งจุ้ยตีเซิงหัวเฟ่ย์

调整最低生活费

40

การปิดการประชุม

ซิวฮุ่ย ,เหยียนชี

休会,延期

41

การเป็นหุ้นส่วนร่วม

เหอกู่

合股

42

การเปิดเผยข้อมูล

กงไคจือเลี่ยว

公开资料

43

การเพิ่มทุน

เจิงเจียโถวจือเอ๋อตู้

增加投资额度

44

การมอบอำนาจเต็ม

เฉวียนเฉวียนเหว่ยทัว

全权委托

45

การระดมทุน (รวบรวมเงินทุน)

จี๋จือ

集资

46

การลงทุน

โถวจือ

投资

47

การลงนาม

เชียนหมิง เชียนจื้อ

签名 签字

48

การลดหนี้

เจี่ยนไจ้

减债

49

การล้มละลาย

ต่าวปี้ ,โพ่ฉ่าน

倒闭,破产

50

การเลิกกิจการ

ถิงเย่

停业

51

การวิจัยตลาด

ซื่อฉ่างเตี้ยวฉา

市场调查

52

การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าชั้นเยี่ยม

เจี๋ยชูกู้เค่อโยวเซียนฮั่วเต๋อซิ่นไต้เตอจื้อตู้

杰出顾客优先获得信贷的制度

53

การอุดหนุนจากรัฐบาล

เจิ้งฝู่จี่หยวี่เตอปู่จู้จิน

政府给予的补助金

54

การโอนกรรมสิทธิ์

กั้วฮู่

过户

55

การันตี

56

กิจการร่วมทุน

เหอจือฉี่เย่

合资企业

57

ขยายธุรกิจ

ทั่วจ่านเย่อู้

拓展业务

58

ข้อกำหนด

เถียวขว่าน , กุยติ้ง

条款,规定

59

ข้อได้เปรียบต่อคู่แข่ง

ชาเปี๋ยโยวซื่อ

差别优势

60

ข้อตกลงในการชำระเงิน

ฟู่ขว่านเถียวเจี้ยน, จือฟู่ชีเซี่ยน

付款条件,支付期限

61

ข้อตกลงในการต่อรอง

(ไจ้กงจือเวิ่นถีซ่าง) ไหไจ้ซางถานจง เตอเสียอี้

(在工资问题上)还在商谈中的协议

62

ขีดจำกัดความรับผิด

เจ๋อเหริ้นเสี้ยนเอ๋อ (จื่อป๋าวเสี่ยนตานซ่างกุยติ้ง
เตอจุ้ยเกวเผย์ฉาง จินเอ๋อ

责任限额(指保险单上规定的最高赔偿金额)

63

เข้าจดทะเบียน

(กงซือ) ซ่างซื่อ
จู้เช่อ

(公司)上市,注册

64

ความรับผิดร่วมในความเสียหาย
จากการดำเนินงาน

อิ๋งเย่สุ่นซือจงเหอเจ๋อเริ่น

营业损失综合责任

65

ความรับผิดร่วมในความเสียหาย จากผลิตภัณฑ์

ฉานผิ่นสุ่นซือจงเหอเจ๋อเริ่น

产品损失综合责任

66

ความลับทางธุรกิจ

ซางเย่จีมี่

商业机密

67

ความเสี่ยงของผู้เป็นเจ้าของ

สัวโหย่วเจ่อ (ฮั่วเย่จู่)สั่วเฉิงตานเตอเฟิงเสี่ยน

所有者(或业主)所承担的风险

68

คำเตือน

จู้อี้ซื่อเซี่ยง, จิ่งเก้า

注意事项,警告

69

คู่กรณี

(ลวี่) ตางซื่อเหริน

(律)当事人

70

คู่แข่ง

จิ้งเจิงตุ้ยโส่ว

竞争对手

71

เครื่องหมายการค้า

ซางเปียว

商标

72

จดทะเบียน

จู้เช่อ, เติงจี้

注册;登记

73

จุดคุ้มทุน

สุ่นอี้ผิงเหิงเตี่ยน
ป๋าวเปิ่นเตี่ยน
อิ๋งคุยเฟินเจี้ยเตี่ยน
อิ๋งคุยจวินเหิงเตี่ยน
อิ๋งคุยหลินเจี้ยเตี่ยน
สุ่นอี้เตี่ยน
สุ่นอี้เฟินฉีเตี่ยน
โซวจือผิงเหิงเตี่ยน
ป่าวเปิ่นเตี่ยน

损益平衡点;保本点;盈亏分界点;盈亏均衡点;盈亏临界点;盈亏平衡点;损益点;损益分歧点;收支平衡点;保本点;

74

เจ้าของกิจการ

เย่จู่

业主

75

เจ้าหนี้

ฟั่งไจ้เหริน
ไจ้จู่
ไจ้เฉวียนเหริน
ไต้ฟัง
ไต้ข่วนฟัง
ม่าวอี้ไจ้ฉวานเหริน
ไต้หู้
ยิงโซวไต้ขว่านฟัง

放债人;债主;债权人;贷方;贷款方;贸易债权人;贷户;应收贷款方

76

ซื้อสุทธิ

จิ้งโก้ว

净购

77

เซ็นชื่อกำกับ

ตี้เอ้อชื่อเชียนจื้อ

第二次签字

78

เซ็นสัญญา

เชียนเยว
เชียนสู่เหอถง
เชียนติ้งเหอถง
เชียนติ้งชี่เยว
เชียนเหอถง
เชียนเหอเยว
เชียนติ้งเถียวเยว

签约;签署合同;签订合同;签订契约;签合同;签合约;签订条约

79

ต้นทุน

เฉิงเปื่น

成本

80

ตัวแทน

ไต้เปี่ยว, เซียวโซ่วไต้หลี่

代表;销售代理

81

ตัวแทนการขาย

เซียวโซ่วไต้หลี่

销售代理

82

ไถ่ถอนการจำนอง

สูหุย สูหุยเตี่ยนยา

赎回;赎回典押

83

ทะเบียนความเป็นเจ้าของ

สัวโหย่วเฉวียนเติงจี้เจิ้ง

所有权登记证

84

ที่อยู่ปัจจุบัน

เซี่ยนจู้จื่อ

现住址

85

นักลงทุนไทย

ไท่กั๋วโถวจือเจ่อ

泰国投资者

86

นิติกรรม

ฝ่าลวี่ซ่างเตอสิงเหวย
ฝ่าลวี่สิงเหวย
ฟู่ฝ่าลวี่เจ๋อเริ่นเตอสิงเหวยฮั่วหัวโต้ง

法律上的行为;法律行为;负法律责任的行为或活动

87

นิติบุคคล

ฝ่าเหรินจือเก๋อ
ฝ่าเหรินสือถี่

法人资格;法人实体

88

บริการให้คำปรึกษา

จือสหวินฝูอู้

咨询服务

89

เปลี่ยนแปลง

เปี้ยนฮั่ว , เปี้ยนเกิง

变化;变更

90

ผลประกอบการ

จิงอิ๋งเฉิงกั่ว
ฉี่เย่จิงอิ๋งเฉิงจี
จิงหยิงเฉิงจี

经营成果;企业经营实绩;经营成绩;

91

ผลประโยชน์

ลี่อ,ี้ ห่าวชู่

利益;好处

92

ผิดกฎหมาย

เหวยฝ่าเตอ, ปู้เหอกุยติ้งเตอ

违法的;不合规定的

93

ผิดสัญญา

เป้ย์เยว
เหวยฝ่านเหอโถง
หุ่ยเยว
เหวยเยว

背约;违反合同;毁约;违约

94

ผู้กระทำความผิด

จุ้ยฟ่าน

罪犯

95

ผู้ค้ำประกัน

ตานป่าวเหริน, ป่าวเจิ้งเหริน

担保人;保证人

96

ผู้ซื้อ

กู้เค่อ, ไฉ่โก้วหยวน, หมายจู่ ,โก้วหม่ายเจ่อ, หม่ายเจีย, หม่ายฟัง

顾客;采购员;买主;购买者;买家;买方

97

ผู้ถือหุ้น

กู่โตง , ฉือกู่เหริน , กู่เพี่ยวฉือโหย่วเหริน

股东;持股人;股票持有人

98

ผู้บริโภค

ย่งหู้ ,เซียวเฟ่ยเจ่อ, เซียวเฟ่ยเจ่อจู่เฉวียน, เซียวเฟ่ยเจ่อจุ้ยโห้วเจี๋ยติ้งเฉวียน, เซียวเฟ่ยเจ่อุถ่ง, จื้อเฉวียนเซียวเฟ่ยเจ่อจื้อซ่าง

用户;消费者;消费者主权;消费者最后决定权;消费者统治权消费者至上

99

ผู้มอบฉันทะ

เหว่ยทัวเหริน, โซ่วเฉวียนเหริน

委托人;授权人

100

ผู้มีอำนาจลงนาม

โหย่วเฉวียนเชียนจื้อ เหริน

有权签字人

101

ผู้รับใบอนุญาต

ฮั่วสวีเข่อเตอเหริน
หลิ่งต้าวจื๋อจ้าวเตอเหริน

获许可的人;领到执照的人

102

ผู้รับมอบอำนาจ

ไต้หลี่เหริน
เซ่าเหว่ยทัวเจ่อ

代理人;受委托者

103

ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์

เซ่าร่างเหริน
เฉิงร่างเหริน

受让人;承让人

104

ผู้ให้กู้

ไต้ฟัง, ฟั่งข่วนฟัง, ชูเจี้ยเหริน, ไต้ข่วนเหริน, ชุเจี้ยเหริน, ไต้ฟัง, ไต้ข่วนเจ่อ

贷方;放款方;出借人;贷款人;出借人,贷方;贷款者

105

ฟ้องศาล

ค่งซู่ , ค่งก้าว , ถีชูซู่โซ่ง

控诉;控告;提出诉讼

106

ภาระผูกพัน

เซียงกวนเจ๋อเริ่น,
เซียงกวนอี้อู้

相关责任;相关义务

107

มอบฉันทะ

เหว่ยทัว, โซ่วเฉวียน

委托;授权

108

ไม่ต้องเสียเงิน

เหมี่ยนเฟ่ย์
อู๋ไต้เจี้ย
ปู้เฉิงตานเฟ่ย์โย่ง

免费;无代价;不承担费用

109

ไม่มีผลและเป็นโมฆะ

อู๋เซี่ยวเตอ

无效的

110

ร่วมลงทุน

ก้งถงโถวจีอ

共同投资

111

ระยะเวลาคืนทุน

หุยโซวชี , ฉางหวนชี

回收期,偿还期

112

ลงทะเบียน

จู้เช่อ เติงจี้

注册;登记

113

ลดต้นทุน

เจี้ยงตีเฉิงเปิ่น

降底成本

114

ลิขสิทธิ์

ป่านเฉวียน , จู้จั้วเฉวียน

版权;著作权;

115

ลูกค้า

เค่อฮู่, ย่งฮู่, หมายจู่, กู้เค่อ, จู่ก,ู้ กู้จู่

客户;用户;买主;顾客;主顾;顾主

116

ลูกจ้าง

กู้กง, กู้หยวน, โซ่วกู้เจ่อ, จื๋อหยวน

雇工;雇员;受雇者;职员

117

ลูกหนี้

เจี้ยไจ้เหริน, เจี้ยฮู่, ไจ้อู้เหริน, ไจ้ฮู่, เชี่ยนฮู่,เชี่ยนไจ้เหริน, เจี้ยฟัง

借债人;借户;债务人;债户;欠户;欠债人;借方

118

วัตถุประสงค์

มู่เปียว , มู่ตี้

目标,目的

119

วันทำการ

กงจั้วเตอยื่อจึ
กงจั้วยื่อ

工作的日子;工作日

120

วันยื่นซองประมูล

โถวเปียวยื่อ

投标日

121

วันสิ้นสุดสัญญา

โหย่วเซี่ยวชี
เหอถงโหย่วเซี่ยวจื้อ

有效期;合同有效至

122

วันหยุดราชการ

กงจ้งเซียวซียื่อ
กงจ้งเจี้ยยื่อ

公众休息日;公众假日

123

วิสัยทัศน์

ต้งฉาลี่
กวนฉาลี่
เหยี่วนเจี้ยนจัวสือ

洞察力;观察力;远见卓识

124

วิสาหกิจ

ฉี่เย่

企业

125

ศักยภาพในการแข่งขัน

จิ้งเจิงลี่

竞争力

126

ศูนย์บริการลูกค้า

กู้เค่อฝูอู้จงซิน
เค่อฝูจงซิน

顾客服务中心;客服中心

127

ศูนย์แสดงสินค้า

หุ้ยจ่านจงซิน
ซางจ่านจงซิน

会展中心;商展中心

128

สถานที่ซื้อขาย

ซื่อฉ่าง
ซางฉ่าง
เจียวอี้ฉางสั่ว

市场;商场;交易场所

129

สถานที่ทำสัญญา

ตี้เยวตี้
เหอถงตี้
เหอถงตี้เยวตี้

缔约地;合同地;合同缔约地

130

สถานประกอบการ

ซางเย่จีโก้ว
จีเฉิงตานเว่ย์
จิงอิ๋งฉางสั่ว

商业机构;基层单位;经营场所

131

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

กู่ตงเติงจี้ปู้
กู่เฟิ่นเติงจี้

股东登记簿;股份登记

132

สมุดบันทึกรายงานการประชุม

จี้ลู่ปู้, หุ้ยอี้ลู่, หุ้ยอี้เป้ย์ว่างล,ู่ หุ้ยอี้จี้ย่าว

纪录簿;会议录;会议备忘录;会议纪要

133

ส่วนต่าง (มาร์จิน)

ชาซู่ ชาเอ๋อ(สือเจียน จินเอ๋อเติ่งเตอ) ฟู่หยวี

差数;差额;(时间、金额等的)富余(Margin)

134

ส่วนแบ่งทางการตลาด

ซื่อฉ่างเฟิ่นเอ๋อ

市场份额

135

ส่วนลด

โยวหุ้ยปู้เฟิ่น โยวหุ้ยเอ๋อ เจ๋อโข้ว เทียเซี่ยน

优惠部分;优惠额;折扣;贴现

136

สังหาริมทรัพย์

หลิวต้งไฉฉ่าน, ต้งฉ่าน

流动财产;动产

137

สัญญา

เหอโถง เหอยัว ชียัว

合同;合约;契约

138

สัญญาค้ำประกัน

ตานป่าวเสียติ้ง
ตานป่าวเสียอี้
ตานป่าวชี่เยว

担保协定;担保协议;担保契约

139

สัญญาเช่า

จูเจี้ยเหอเยว
จูลิ่นเหอถง

租借合约;租赁合同

140

สาธารณูปโภค

กงย่งซื่อเย่
กงย่งเซ่อซือ
ซื่อเจิ้งเซ่อซือ
กงก้งซื่อเย่

公用事业,公用设施;市政设施;公共事业;

141

สายการผลิต

เซิงฉ่านเซี่ยน
หลิวสุ่ยเซี่ยน
จวงเพ่ย์เซี่ยน

生产线,流水线,装配线

142

สำนักงานตัวแทน

ไต้หลี่ชู่, สิงเซียวชู่ ,ไต้หลี่ ,จงเจี้ย ,ไต้เปี่ยวฉ่างซาง

代理处,行销处;代理;中介;代表厂商

143

สำนักงานใหญ่

จ่งกงซือ, จ่งเตี้ยน, จ่งหาง, จ่งเซ่อ

总公司;总店;总行;总社

144

สำนักตัวแทนผู้ซื้อสินค้าส่งออก

ป่าวซุ่ยกงซือ
ป่าวตุ้ยหาง
ป่าวตุ้ยซางฮ่าว
ป่าวฟู่กงซือ
ชูโข่วป่าวตุ้ยหาง
จงป่าวม่าวอี้ซาง
เชว่เริ่นซางฮ่่าว

保兑公司,保兑行,保兑商号,保付公司,出口保兑行,中保贸易商,确认商号

145

สิทธิของผู้บริโภค

เซียวเฟ่ย์เจ่อเตอเฉวียนลี่
เซียวเฟ่ย์เจ่อเฉวียนอี้

消费者的权利;消费者权益

146

สิทธิตามกฎหมาย

ฝ่าติ้งเฉวียนลี่
ฝ่าลวี่เฉวียนลี่
ฝ่าเฉวียน
เหอฝ่าเฉวียนลี่

法定权利;法律权利,法权,合法权利

147

สิทธิบัตร

เท่อสวี่เจิ้ง ,จวนลี่เท่อสวี่เจิ้ง, จวนลี่เจิ้งซู, จวนลี่, จวนลี่เฉวียน, จวนลี่เจิ้ง

特许证;专利特许证;专利证书;专利;专利权;专利证

148

สินทรัพย์

ไฉฉ่าน จือฉ่าน

财产;资产

149

เสียภาษี

ฟู่ซุ่ย, ซ่างซุ่ย, เจียวซุ่ย, หวานซุ่ย, เจี่ยวซุ่ย, น่าซุ่ย

付税;上税;交税;完税;缴税;纳税

150

หนังสือค้ำประกัน

ป่าวเจิ้อหาน, ซิ่นย่งป่าวเจิ้งซู, ป่าวเจิ้งซู, เผย์ฉางตานป่าวเหรินเจิ้งซู, ตานป่าวซู

保证函;信用保证书;保证书;赔偿担保人证书;担保书

151

หนังสือติดต่อทางธุรกิจ

ซางเย่ซิ่นหาน, ซางเย่ทงซิ่น, ซางเย่ฉื่อตู๋

商业信函;商业通信;业务书信;商业尺牍

152

หนังสือบริคณห์สนธิ

กงซือจู่จือจางเฉิง, กงซือจางเฉิง, กงซือเซ่อลี่จางเฉิง, กงซือกุยเยว

公司组织章程;公司章程;公司设立章程;公会规约

153

หนังสือมอบฉันทะ

เหว่ยทัว

委托书

154

หนังสือมอบอำนาจ

โซ่วเฉวียนเจิ้งซู
เหว่ยทัวซู

授权证书;委托书

155

หนังสือรับรอง

ป่าวเจิ้งหาน, ซิ่นย่งป่าวเจิ้ง, ป่าวเจิ้งซู, เจิ้งหมิง, เจิ้งหมิงซู

保证函;信用保证书;保证书;证明;证明书

156

หลักฐาน

เจิ้งอู้, เจิ้งจวี้, เกินจวี้

证物;证据;根据

157

หลักฐานการชำระเงิน

ฟู่ข่วนเจิ้งจวี้, ฟู่ข่วนผิงเจิ้ง

付款证据;付款凭证

158

หลักฐานการชำระหนี้

ชิงหวนเจิ้งหมิงซู, ชิงเชี่ยนซู, ชิงเชี่ยนโซวจวี้, ฮั่วเหมี่ยนซู

清还证明书;清欠书;清欠收据;豁免书

159

หลักทรัพย์

เจิ้งเชวี่ยน โหย่วเจี้ยเจิ้งเชวี่ยน

证券;有价证券

160

หลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืม

เจี้ยจ้ายตี่ยาผิ่น, ไต้ข่วนตานป่าวผิ่น

借债抵押品;贷款担保品

161

หลักทรัพย์จดทะเบียน

กว้าไผเจิ้งเชวี่ยน
เจียวอี้สั่วกว้าไผเจื้งเชวี่ยน
ซ่างซื่อเจิ้งเชวี่ยน

挂牌证券;交易所挂牌证券;上市证券

162

ห้างหุ้นส่วน

เหอหั่วฉี่เย่, เหออิ๋งกงซือ, เหอกู่กงซือ, กู่เฟิ่นจื้อซางหาง

合伙企业;合营公司;合股公司;股份制商行

163

อสังหาริมทรัพย์

ฝางตี้ฉ่าน, กู้ติ้งไฉฉ่าน กู้ติ้งจือฉ่าน, ปู๋ต้งฉ่าน

房地产;固定财产;固定资产;不动产

164

อาคารสำนักงาน

เสี่ยจื้อโหลว

写字楼

165

อุปทาน

กงจ,ี่ ถีก้ง, กงอิ้ง

供给;提供;供应

166

อุปสงค์

ยาวฉิว ซวีฉิว(เลี่ยง) ซวีย่าว

要求,需求(量),需要;

167

เอกสารกำกับที่กฎหมายบังคับ

เฉียงจื้อซิ่งเถิงเปิ่น
เฉียงจื้อซิ่งฟู่เปิ่น

强制性誊本;强制性副本

168

เอกสารหลักฐาน

เจื้งหมิงเหวินเจี้ยน
ถีชูเจิ้งหมิงเหวินเจี้ยน

证明文件;提出证明文件

169

เอ็นพีแอล (หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้)

เว่ย์หลวี่สิงเตอไต้ข่วน
อู๋โซวอี้ไต้ข่วน

未履行的贷款;无收益贷款(NPL)

170

เอ็มอาร์อาร์
(อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้ารายย่อย)

หลิงซ่านกู้เค่อไต้ข่วนจุ้ยตีลี่ลวี่

零散顾客贷款最低利率(MRR)

171

เอ็มแอลอาร์
(อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินให้กู้ยืม)

จุ้ยตีไต้ข่วนลี่ลวี่

最低贷款利率(MLR)

172

เอ็มโอยู (บันทึกความเข้าใจ)

เลี่ยงเจี่ยเป้ย์ว่างลู่

谅解备忘录(MOU)

173

เอ็มโออาร์
(อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินเบิกเกินบัญชี)

จุ้ยตีโท่วจือลวี่

最低透支率(MOR)

174

ไออาร์อาร์
(อัตราผลตอบแทนภายใน)

เน่ย์ปู้โชวอี้ลวี่

内部收益率( IRR)

 

 

หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ

คำศัพท์

คำอ่าน

อักษรจีน

1

กฎหมายการค้า

ซางฝ่า

商法

2

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เซียวเฟ่ยเจ่อ ฉวนอี้ป่าวฮู่ฝ่า

消费者权益保护法

3

กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาด

ฝ่านชิงเซียวฝ่า

反倾销法

4

กฎหมายป้องกันการผูกขาด

ฝ่านหล่งตว้านฝ่า

反垄断法

5

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หมินซางฝาเตี่ยน

民商法典

6

กฎหมายแรงงาน

หลาวต้งฝ่า

劳动法

7

กฎหมายล้มละลาย

โพ่ฉานฝ่า

破产法

8

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง และดำเนินกิจการบริษัท

กงซือฝ่า

公司法

9

กรมการค้าต่างประเทศ

ตุ้ยว่ายเม่าอี้ ทิง

对外贸易厅

10

กรมการค้าภายใน

กั๋วเน่ยเม่าอี้ ทิง

国内贸易厅

11

กรมตรวจคนเข้าเมือง

อี๋หมินจหวี

移民局

12

กรมทะเบียนการค้า

ซางเย่ จู้เช่อ ทิง

商业注册厅

13

กรมแรงงาน

หลาวต้ง ทิง

劳动厅

14

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กงฉ่างกหวานหลี่ ทิง

工厂管理厅

15

กรมเศรษฐกิจ

จิงจี้ ทิง

经济厅

16

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หวานจิ้งจื้อเลี่ยง ชู่ จิ้น ทิง

环境质量促进厅

17

กรมสรรพากร

ซุ่ยอู้ ทิง

税务厅

18

กรมสวัสดิการ

ฝูลี่ ทิง

福利厅

19

กรมอนามัย

เว่ยเซิง ทิง

卫生厅

20

กระทรวงพาณิชย์

ซางเย่ ปู้

商业部

 

ลำดับ

คำศัพท์

คำอ่าน

อักษรจีน

1

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เซียวเฟ่ยเจ่อ ป่าวฮู่ เสียฮุ่ย

消费者保护协会

2

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ชู่จิ้น โถวจือ เหว่ยหยวนฮุ่ย

促进投资委员会(BOI)

 

สนใจติดต่อสอบถาม️ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาจีนกลาง/ ตารางเรียน/ และรายละเอียดเนื้อหาการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ติวเตอร์ไฮ้หรือ

Website : https://www.easythaichinese.com/

Line: hai_harvard,  haiHarvardwu

**แอดไลน์ง่ายสุดครับ**

http://line.me/ti/p/~hai_harvard หรือ

 http://line.me/ti/p/~haiharvardwu

เบอร์โทรศัพท์: ‪083-549-4445 / ‪089-126-5695

*******************************

ติดตามข้อมูลหลักสูตรเนื้อหาที่สอนและราคาค่าเรียนหรืออื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แฟนเพจและบล๊อก

Website: www.easythaichinese.com

และ https://chinese-for-cabin-crew.blogspot.com/ 

*******************************

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาจีนได้ในDescription: Fanpage Facebook :

-           ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(Chinese For Cabin Crew) Description:

https://www.facebook.com/ChineseForCabinCrew/ และ

https://www.easythaichinese.com/ 

-           ภาษาจีนธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ https://www.facebook.com/ChineseForServiceIndustries/  

-           เรียนภาษาจีนกับติวเตอร์ไฮ้สายไหมบางเขนสุขาภิบาล5 วัชรพลรามอินทรา  Description: https://www.facebook.com/TutorHaiChinese/ หรือ

https://www.facebook.com/EasyThaiChinese/ หรือ

https://m.facebook.com/LikeMandarinChinese/

*******************************

สถานที่เรียนภาษาจีนนะครับ

Chinese Language’s Home by Tutor Hai

79/151 ม.เดอะคอนเนค ทางด่วนวัชรพล แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร10220, Khwaeng Ao Ngoen, Khet Sai Mai, Krung Thep Maha Nakhon 10220, Thailand

+66 83 549 4445

https://goo.gl/maps/T4WUjt71oJw

******************************

โค้ชไฮ้ – ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง/ผู้แปล   เป็นโค้ช/ติวเตอร์สอนภาษาจีน จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยะธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ (University of International Business and Economics:  对外经济贸易大学 ; UIBE ) เชี่ยวชาญการสอนการสนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน  การเตรียมภาษาจีนสำหรับแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ภาษาจีนธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการต่างๆ ทั้ง การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจนวดสปา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการติวสอบวัดระดับภาษาจีน

Visitors: 119,155