Google+

คำศัพท์ภาษาจีนธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ตอนที่ 2

คำศัพท์ภาษาจีน : ธุรกิจการขนส่งสินค้า และธุรกิจการนำเข้าส่งออก [进出口货物]  ตอนที่ 2

วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนที่ใช้กันในการขนส่ง ภาษาจีนคำศัพท์ธุรกิจ กันต่อนะครับ

 进出口货物 [jìnchūkǒu huòwù] การนำเข้าและส่งออกสินค้า (imported and exported products)

输出入货物 [shūchūrù huòwù]  การนำเข้าและส่งออก (imports and exports)

信用证 [xìnyòngzhèng]  เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีเดียวที่มีหลักประกันพอที่จะเชื่อได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า (L/C -letter of credit)

保证书 [bǎozhèngshū] หนังสือค้ำประกัน (L/G -letter of guarantee)

离岸价 [lí’ànjià] ราคาส่งมอบจะคิดต้นทุนสินค้าบวกค่าจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อจนถึงที่ท่าเรือต้นทาง ค่าขนส่งตั้งแต่เรือออกจากท่าต้นทางผู้ซื้อจะเป็นผู้จ่ายเอง (FOB -Free On Board)

到岸价 [dào’ànjià] ราคาส่งมอบจะคิดต้นทุนสินค้าบวกค่าประกันสินค้า และค่าขนส่งสินค้าจนถึงท่าเรือปลายทาง  ผู้ซื้อต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนสินค้าจากท่าเรือไปเข้าโกดังในบริษัทเอง (CIF -Cost, Insurance, and Freight)

船边交货价 [chuánbiān jiāohuòjià] เงื่อนไขที่ผู้ขายรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงภัยต่าง ๆ จนสินค้าถึงท่าเรือไม่รวมค่าขนสินค้าลงเรือ (F.A.S. – free alongside ship)

平安险 [píng’ān xiǎn] การประกันตามเงื่อนไขนี้ให้ความคุ้มครองแคบที่สุด กล่าวคือ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะเมื่อสินค้าเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) เท่านั้น ถ้าสินค้านั้นได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) จะไม่ได้รับการชดใช้ (F.P.A. -Free from Particular Average)

装船 [zhuāngchuán] การส่งสินค้า (shipment)

装运 [zhuāngyùn] ลำเลียงสินค้า

装运港 [zhuāngyùn gǎng] ท่าเรือขนส่งสินค้า, พอร์ตขนส่งสินค้า

运输 [yùnshū] การขนส่ง

车运 [chēyùn] การขนส่งทางรถยนต์

陆运 [lùyùn] การขนส่งทางบก

海运 [hǎiyùn] การขนส่งทางทะเล

空运 [kōngyùn] การขนส่งทางอากาศ

空运进口货物 [kōngyùnjìnkǒu huòwù] การนำเข้าสินค้าทางอากาศ

货运 [huòyùn] การขนส่งสิ่งค้า

运费 [yùnfèi] ค่าขนส่ง

运费预付 [yùnfèiyùfù]  ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง (freight prepaid)

运费由提货人支付 [yùnfèi yóutíhuòrén zhīfù] ค่าระวางจ่ายที่ปลายทาง (freight collect)

仓库 [cāngkù] โกดัง

农产品输入 [nóngchǎnpǐn shūrù] การนำเข้าสินค้าทางการเกษตร

卸货 [xièhuò] [xièhuò] ขนถ่ายสินค้า

卸货港 [xièhuò gǎng] ท่าเรือถ่ายสินค้า

包装 [bāozhuāng] การบรรจุสินค้า (packing)

品质证书 [pǐnzhí zhèngshū] ใบรับรองคุณภาพ

协议书 [xié​yì​shū] หนังสือข้อตกลงความร่วมมือ

启运港 [qǐyùngǎng] ท่าเรือส่งออก

港 [gǎng] ท่าเรือ

口岸 [kǒuàn] ท่าเรือ/พอร์ต

启运 [qǐyùn] เริ่มส่ง(สินค้า)

启运口岸 [qǐyùn kǒu’àn] ท่าเรือส่งออก

到达口岸 [dàodá kǒu’àn] ถึงท่าเรือ

目的港 [mùdì gǎng] ท่าเรือปลายทาง

集装箱 [jízhuāngxiāng] ตู้คอนเทนเนอร์

启运地 [qǐyùndì] สถานที่ส่ง

检验日期 [jiǎnyàn rìqí] วันที่ตรวจสอบ (date of inspection)

海关文件 [hǎiguān wénjiàn] เอกสารศุลกากร

报关 [bàoguān] แจ้งเสียภาษีต่อด่านศุลกากร

关税 [guānshuì] ภาษีศุลกากร

报单 [bàodān] ใบแจ้ง

订单 [dìngdān] ใบสั่งซื้อสินค้า

提单, 提货单 [tí​dān​, tíhuòdān]  เอกสารส่งสินค้าทางเรือ, ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L – Bill of Lading)

退税 [tuìshuì] การคืนภาษี

进口申报 [jìnkǒu shēnbào] ใบขนสินค้าขาเข้า (declaration for import)

出口申报单 [chūkǒu shēnbàodān] ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration)

进出口申报 [jìnchūkǒushēnbào]   ใบขนสินค้าขาเข้าและออก (import and export declaration)

出口货物报关单 [chūkǒu huòwù bàoguāndān] ใบเสียภาษีสินค้าส่งออก

海运运输提单 [hǎiyùn yùnshū tídān] ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Oc.B/L Ocean bill of lading)

航路运货单 [hánglù yùnhuòdān]  ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (AWB-Air Way Bill)

发票 [fāpiào] บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

装箱单 [zhuāngxiāngdān] บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ (packing list, shipping list)

进口许可证 [jìnkǒuxǔkězhèng] ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (Import License)

产地证明书 [chǎndì zhèngmíngshū]  ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (กรณีขอลดอัตราอากร) (C/O;c.o. – Certificate of origin)

出口许可证  [chūkǒuxǔkězhèng] ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก  (Export License)

非整装箱货;拼箱货 [fēizhěngzhuāng xiānghuò; pīnxiānghuò]  สินค้าไม่เต็มตู้ (LCL- Less than a full Container Load Cargo)

整箱货 [zhěngxiānghuò] สินค้าเต็มตู้ (FCL -Full Container Load)

集装箱堆场 [jízhuāngxiāng duīchǎng] ลานตู้สินค้า (CY -Container Yard)

预计离港时间 [yùjì lígǎngshíjiān] เวลาประมาณที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง  (ETD -estimated time of departure)

预计到时间 [yùjì dàoshíjiān] เวลาประมาณที่เรือจะถึงท่าปลายทาง (ETA -estimated time of arrival)

估计到达时间 [gūjìdàodáshíjiān]  เวลาประมาณที่เรือจะถึงท่าปลายทาง  (ETA -estimated time of arrival)

ที่มา :  http://pasajeen.com

**********************************

สนใจติดต่อสอบถาม️ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนภาษาจีนกลาง/ ตารางเรียน/ และรายละเอียดเนื้อหาการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ติวเตอร์ไฮ้หรือ

Website : https://www.easythaichinese.com/ 

Line: hai_harvard,  haiHarvardwu

**แอดไลน์ง่ายสุดครับ**

http://line.me/ti/p/~hai_harvard  หรือ

 http://line.me/ti/p/~haiharvardwu 

เบอร์โทรศัพท์: ‪083-549-4445 / ‪089-126-5695

*******************************

ติดตามข้อมูลหลักสูตรเนื้อหาที่สอนและราคาค่าเรียนหรืออื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แฟนเพจและบล๊อก

Website: www.easythaichinese.com 

และ https://chinese-for-cabin-crew.blogspot.com/  

*******************************

ติดตามข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาจีนได้ในDescription: Fanpage Facebook :

-           ภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(Chinese For Cabin Crew) Description:

https://www.facebook.com/ChineseForCabinCrew/  และ

https://www.easythaichinese.com/  

-           ภาษาจีนธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ https://www.facebook.com/ChineseForServiceIndustries/   

-           เรียนภาษาจีนกับติวเตอร์ไฮ้สายไหมบางเขนสุขาภิบาล5 วัชรพลรามอินทรา  Description: https://www.facebook.com/TutorHaiChinese/  หรือ

https://www.facebook.com/EasyThaiChinese/  หรือ

https://m.facebook.com/LikeMandarinChinese/ 

*******************************

สถานที่เรียนภาษาจีนนะครับ

Chinese Language’s Home by Tutor Hai

79/151 ม.เดอะคอนเนค ทางด่วนวัชรพล แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร10220, Khwaeng Ao Ngoen, Khet Sai Mai, Krung Thep Maha Nakhon 10220, Thailand

+66 83 549 4445

https://goo.gl/maps/T4WUjt71oJw 

******************************

 

 

โค้ชไฮ้  (ติวเตอร์ไฮ้) – ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง/ผู้แปล   เป็นโค้ช/ติวเตอร์สอนภาษาจีน จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยะธุรกิจระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์ (University of International Business and Economics:  对外经济贸易大学 ; UIBE ) เชี่ยวชาญการสอนการสนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัดตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ภาษาจีนสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน  การเตรียมภาษาจีนสำหรับแอร์โฮสเตส-สจ๊วต ภาษาจีนธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการต่างๆ ทั้ง การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจนวดสปา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการติวสอบวัดระดับภาษาจีน

Visitors: 120,917