Google+

คำศัพท์ภาษาจีน บุคลิกลักษณะที่ดีของ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

คำศัพท์ภาษาจีน บุคลิกลักษณะที่ดีของ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ภาษาจีน พินอิน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
机敏
Jīmǐn
Adroit
ว่องไว
灵巧 língqiǎo dexterity ฉลาดหลักแหลม
有进取心 yǒu jìnqǔ xīn Aggressive มุ่งแสวงหาความก้าวหน้า
机灵 jīling Alertness ตื่นตัว
有雄心壮志 yǒu xióngxīn zhuàngzhì Ambitious ทะเยอทะยาน มุ่งมั่น
和蔼可亲 hé'ǎikěqīn Amiable มีอัธยาศัยดี
有才干 yǒu cáigàn Capable มีความสามารถ
有能干 yǒu nénggàn Competent มีความรู้ความสามารถ
活跃 huóyuè active กระตือรือร้น คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง
有抱负 yǒu bàofù Aspiring ที่ต้องการ
有冒险精神 yǒu màoxiǎn jīngshén Audacius ชอบผจญภัย กล้าเสี่ยง
大胆 dàdǎn Daring ความกล้าหาญ
有才能 yǒu cáinéng talented มีความสามารถ สติปัญญาดี
办事仔细 bànshì zǐxì Work carefully ทำงานอย่างละเอียดรอบคอม
适应性强 shìyìng xìng qiáng Adaptability มีความสามารถในการปรับตัว
善于分析 shànyú fēnxī Analytical สามารถคิดวิเคราะห์ได้ดี
宽厚 kuānhòu generous ใจกว้าง
能胜任 néng shēng rèn competent มีความสามารถในการรับภาระหน้าที่ได้ดี
有信心 yǒu xìnxīn Have confidence มีความมั่นใจ เชื่อมั่น
富创造力 fù chuàngzào lì Rich Creativity ที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
有献身精神 yǒu xiànshēn jīngshén Devoted มีความซื้อสัตย์จงรักภักดี
可靠 kěkào reliable เป็นคนน่าเชื่อถือ
老练 lǎoliàn experienced มีประสบการณ์
谨慎 jǐnshèn discreet เป็นคนระมัดระวังละเอียดรอบคอบ
尽职 jìnzhí Dutiful รับผิดชอบในหน้าที่
精悍 jīnghàn Capable and vigorous มีความสามารถและมีพลัง
受过良好教育 shòuguò liánghǎo jiàoyù Well-educated มีความรู้การศึกษาที่ดี
精力充沛 jīnglì chōngpèi Full of energy มีพลัง มีไฟในการทำงาน
守纪律 shǒu jìlǜ Disciplined ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
好沉思 hǎo chénsī Contemplative ช่างตริตรองครุ่นคิด
充满热情 chōngmǎn rèqíng Enthusiastic กระตือรือร้นในการช่วยเหลือดูแล
善于表达 shànyú biǎodá Experessive ชอบแสดงออก
忠诚 zhōngchéng loyalty ความจงรักภักดี
坚强 jiānqiáng strong เข้มแข็ง
友好 yǒuhǎo friendly เป็นมิตร
俭朴 jiǎnpú Economical ประหยัดมัธยัสถ์เรียบง่าย
宽宏大量 kuānhóngdàliàng Magnanimous ไม่เห็นแก่ตัว โอบอ้อมอารี
有合作精神 yǒu hézuò jīngshén Spirit of cooperation ให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
有理解力 yǒu lǐjiě lì Apprehensive เข้าใจอะไรได้ง่ายและเร็ว
有礼貌 yǒu lǐmào polite สุภาพ มีมารยาท
勤劳 qínláo industrious ขยันหมั่นเพียร
精神饱满 jīngshén bǎomǎn Full of energy เต็มไปด้วยพลังงาน
诚实 chéngshí honest ซื่อสัตย์
殷勤 yīnqín attentive เอาใจใส่
真诚 zhēnchéng sincere จริงใจ
恭顺 gōngshùn humble อ่อนน้อมถ่อมตน
幽默 yōumò humorous อารมณ์ขัน
有独创性 yǒu dúchuàng xìng Originality ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
心脑宽大 xīn nǎo kuāndà liberal คนใจกล้าง
条例分明 tiáolì fēnmíng logical เป็นคนมีระบบกฏเกณฑ์ คิดเป็นระบบ
公正 gōngzhèng impartial ยุติธรรม
忠心耿耿 zhōngxīn gěnggěng Loyal and devoted ซื่อสัตย์และทุ่มเท
有方法 yǒu fāngfǎ There are ways มีวิธีการแก้ปัญหาได้ดี
谦虚 qiānxū modest เจียมเนื้อเจียมตัว อ่อนน้อมถ่อมตน
辛勤 xīnqín Industrious ขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ
实际 shíjì actual อยู่บนความเป็นจริง
无私 wúsī Selfless เสียสละ
生气勃勃 shēng qì bóbó Lively สดใส
踏实 tàshí steady สุขุมรอบคอบ
严格 yángé strict เข้มงวด
有系统 yǒu xìtǒng Systematic เป็นคนมีระบบระเบียบ
稳健 wěnjiàn temperated ควบคุมอารมณ์ได้ดี
一丝不苟 yīsībùgǒu  Meticulous  เอาจริงเอาจัง
意志坚强 yìzhì jiānqiáng purposeful มุ่งมั่นแน่วแน่
合格 hégé qualified มีคุณสมบัติ
有理性 yǒu lǐxìng Rational มีเหตุผล
实事求是正值 shíshìqiúshì zhèng zhí Realistic  อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
讲道理 jiǎng dàolǐ Reason things out พูดจามีเหตุมีผล
负责 fùzé responsibility รับผิดชอบในหน้าที่การงาน
目的明确 mùdìmíngquè  Clear purpose มีเป้าหมายที่ชัดเจน
直率 zhíshuài Frank ตรงไปตรงมา
勤奋 qínfèn industrious ขยันหมั่นเพียร

 

 

Visitors: 122,422