Google+

ตัวอย่าง ประโยคสัมภาษณ์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินภาษาจีน

 

ชื่อวิชา Chinese for Cabin Crew Job Interview

 

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา

 

เพื่อให้นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่พิจารณาการรับสมัครแอร์-สจ๊วต เป็นภาษาจีน

 

ข้อจำกัด  รับเฉพาะนักเรียนที่มีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนกลางแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  หรือสอบผ่าน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป  หรือเคยรับการเรียนในหลักสูตรภาษาจีนอื่นๆของสถาบันสกาย

 

โปรเจค มาก่อน

 

เนื้อหา

 

              1. เขียนประวัติส่วนตัวสั้นๆ  เพื่อใช้ในการแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีน

 

              2. การเตรียมคำพูดเพื่อใช้ในการเกริ่นนำ  และแนะนำตัวต่อคณะกรรมการ

 

              3. ถาม-ตอบคำถาม สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 40 คำถาม

 

              4. ฝึกซ้อมสถานการณ์จำลอง (Role play)

 

              5. เตรียมอ่านบท PA

 

 

ตัวอย่างประโยคสัมภาษณ์ภาษาจีน  สำหรับผู้ต้องการสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

1,你觉得这个工作怎么样?

Nǐ juéde zhège gōngzuò zěnme yàng?

How do you think about this kind of job?

 

2,空乘人员的职责是什么?

Kōngchéng rényuán de zhízé shì shénme?

What is the role flight attendants?

 

3,合格的空乘人员的标准是什么?\ 怎么样才算是一个合格的空乘人员?

Hégé de kōngchéng rényuán de biāozhǔn shì shénme? \ Zěnme yàng cái suànshì yīgè hégé de kōngchéng rényuán?

What are the qualified criteria of flight attendants? \ How is the considered a qualified flight attendants?

 

4,你将如何代表我们公司?

Nǐ jiàng rúhé dàibiǎo wǒmen gōngsī?

Would you please to represent our company?

 

5,你是否有服务行业的工作经历?

Nǐ shìfǒu yǒu fúwù hángyè de gōngzuò jīnglì?

Do you have any kind of service industry’s work experience?

 

เราคำถามอีกมากกว่า 100 คำถาม  ได้คุณได้เรียนรู้และฝึกฝน  

โทรหาติวเตอร์ไฮ้เลยครับ  083-549-4445

Visitors: 119,155